ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) หลวงปู่วัดปากน้ำฯความหมายและที่มาของคำว่า “ธรรมกาย”
คำชี้แจง ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ)
วิธีบูชาพระก่อนนั่งภาวนา
วิธีนั่งสมาธิ
การเตรียมใจก่อนนั่งภาวนา
ทำไมต้องมีบริกรรมนิมิต และบริกรรมภาวนา
หยุดนั่นแหละคือตัวสำเร็จ
ใจชื่อว่าเป็นใหญ่ของธรรมทั้งหลาย
ผลแห่งการปฏิบัติธรรม
หนทางสู่ความสำเร็จ

กตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สด จันทสโร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำ
ประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 1-3
อานุภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

โอวาทของพระมงคลเทพมุนี
อมตวาจา และ คติธรรม ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลักการเจริญภาวนา สมถวิปัสสนากรรมฐาน
ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
หิริโอตตัปปะ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๙
ทานวัตถุ-ฉากหลัง วันอังคารที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๙
เทวธรรม
โอวาทปาฏิโมกข์

กัณฑ์ที่ ๑ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
กัณฑ์ที่ ๒ รตนตฺตยคมนปณามคาถา วันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๙๒
กัณฑ์ที่ ๓ อาทิตตยปริยายสูตร วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๔ สิ่งที่เป็นเกาะ เป็นที่พึ่งของตน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๕ สังคหวัตถุ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๖ มงคลกถา วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๗ พระปรมัตถ์ : อกุศลจิต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๘ เบญจขันธ์ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๙ ภารสุตตคาถา ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนัก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖
กัณฑ์ที่ ๑๐ คารวาธิกถา วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๑ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม วันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๒ ธรรมนิยามสูตร วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๓ เขมาเขมสรณาคมน์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๔ ติลกฺขณาทิคาถา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๕ ปัจฉิมวาจา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๖ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๗ สมาธิ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๘ โอวาทปาฏิโมกข์ ปัญญาเบื้องต่ำและปัญญาเบื้องสูง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๑๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๐ อริยธนคาถา วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๑ อุทานคาถา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๒ ปัพพโตปมคาถา วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๓ ติลกฺขณาทิคาถา วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๔ เกณิยานุโมทนาคาถา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๕ มงคลสูตร การเว้นขาดจากบาป การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๖ มงคลสูตร จิตของผู้ที่โลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ เป็นจิตไม่ยินร้าย ๑ เป็นจิตไม่ยินดี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ วันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๗ รัตนสูตร วันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๘ ภัตตานุโมทนากถา วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๒๙ ภัตตานุโมทนากถา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๐ รัตนสูตร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๑ รัตนสูตร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๒ กรณียเมตตสูตร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๓ กรณียเมตตสูตร(ต่อ) วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๔ ขันธปริตร วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๕ ธชัคคสูตร วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๖ โพชฌงค์ปริตร วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๗ ปกิณกะเทศนา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๘ สัจจกิริยาคาถา วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๓๙ สังวรคาถา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๐ ติลักขณาทิคาถา วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๑ ติลักขณาทิคาถา วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๒ สุขที่สัตว์ปรารถนาจะพึงได้ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๓ สติปัฏฐานสูตร วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๔ มหาสติปัฏฐานสูตร วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๕ โอวาทปาฏิโมกข์ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๖ พุทธโอวาท วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๗ ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๘ การแสดงศีล (สีลุทเทส) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๔๙ ปกิณกะ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๐ ของที่ได้โดยยาก วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๑ ภัตตานุโมทนากถา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๒ พระพุทธภาษิต : ความไม่ประมาท วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๓ อริยทรัพย์ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๔ พุทธอุทานคาถา วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๕ การย่อย่นสกลพระพุทธศาสนา ซึ่งมีมาในโอวาทปาฏิโมกข์ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๖ สังคหะวัตถุ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗
กัณฑ์ที่ ๕๗ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๘
กัณฑ์ที่ ๕๘ อนุโมทนาคาถา วันที่ ๘ มกราคม ๒๔๙๘
กัณฑ์ที่ ๕๙ ภัตตานุโมทนาคาถา วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๘
กัณฑ์ที่ ๖๐ อริยธนคาถา วันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๘
กัณฑ์ที่ ๖๑ ภารสุตฺตกถา
กัณฑ์ที่ ๖๒ โพธิปักขิยธรรมกถา อริยอัฏฐังคิกมรรค
กัณฑ์ที่ ๖๓ วิสฺสาสปรมา ญาติ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page