ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เรื่องที่ออกสอบบาลีสนามหลวง ป.ย.1-2 มคธเป็นไทย 2510-2560


-->

เรื่องที่ออกสอบ 2510-2560
1กาลียักขินี
2กุณฑลเกสีเถรี
3กุมภโฆสกะ
4โกสัมพี
5โกสัมพี
6ขทิรวนิยเรวตเถระ
7ครหทิน
8จักขุปาลเถระ
9จิตตหัตถเถระ
10จุนทสูกริกะ
11จุลลกาลมหากาล
12จูฬปันถกเถระ
13ฉัตตปาณิอุบาสก
14ชัมพุกาชีวก
15ทารุจีริยเถระ
16เทวทัต
17เทวสหายกภิกขุ
18ธัมมิกเถระ
19ธัมมิกอุบาสก
20นันทโคบาลกะ
21นันทเถระ
22บัณฑิตสามเณร
23ปฏาจารา
24ปาฏิกาชีวก
25ปูติคัตตติสสเถระ
26พหุปุตติกาเถรี
27เพฬัฏฐสีสเถระ
28มรีจิกัมมัฏฐานิกเถระ
29มหากัปปินเถระ
30มหากัสสปเถรปิณฑปาตทาน
31มหากัสสปเถระ
32มัฏฐกุณฑลี
33ราธเถระ
34วนวาสีติสสเถระ
35วิฑูฑภะ
36วิสาขา
37สังกิจจสามเณร
38สัญชัย
39สามาวดี
40สารีปุตตเถรสหายพราหมณ์
41สารีปุตตเถระ
42สุธัมมเถระ
43สุมนมาลาการ
44สุมนาเทวี
45โสเรยยเถระ
46อนัตถปุจฉกพราหมณ์
47อนุรุธเถระ
48อัญญตรปุริสะ
49อัญญตรภิกขุ
50อัญญตรภิกขุ 2
51อานันทเสฏฐิ
52อายุวัฒนกุมาร
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page