ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒

ท่านผู้เป็นประธาน  กรรมการ  และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลาย
                 วันนี้ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๒  โอกาสนี้ขอปรารภกับท่านทั้งหลายตามสมควร
     การสอบธรรมสนามหลวงปัจจุบันแบ่งการสอบเป็น ๒ สมัย วันนี้เป็นวันสอบนักธรรมชั้นตรีสมัยที่ ๑ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
     ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่านวกะคือผู้บวชใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา การที่จะมีความรู้ได้นั้นต้องศึกษา    เล่าเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรม รียกว่า หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี อันเป็น     พื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ทั้งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต
             การศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบัน มีการสอนกันในหลายสำนัก    ตามหลักสูตรที่สนามหลวงแผนกธรรมกำหนดไว้ เป็นไปตามความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ทำให้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยเกิดความหลายหลากแนวทางความคิด อาจารย์ผู้สอนบางรูปอาจเน้นการสอนในเชิงทฤษฎี ให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติ อาจารย์บางรูปอาจเน้นการสอนธรรมจากสภาวการณ์ของสังคม ชี้นำให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าของพระธรรมวินัยจากสภาวการณ์นั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้พระธรรมวินัยขั้นพื้นฐานเหมือนกันทั่วประเทศ เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน การสอบธรรมสนามหลวงจึงเป็นการทดสอบความรู้ขั้น พื้นฐานนั้น ผู้สอบธรรมสนามหลวงได้ ย่อมได้รับการรับรองวิทยฐานะตามภูมิธรรมที่ตนสอบได้ และเป็นผู้ที่สามารถกล่าวได้เต็มความภาคภูมิใจว่า ตนเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาด้วยดี ถ้าไปประพฤติเสียหาย ไม่สมกับวิทยฐานะของตน ย่อมจะได้รับคำตำหนิจากสังคม
              ในการสอบธรรมสนามหลวงครั้งนี้ ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบ พึงตระหนักถึงความสำคัญแห่งการทดสอบภูมิธรรมความรู้ที่ตนได้ศึกษามา   สอบด้วยความยุติธรรมสมภูมิธรรมของตน และสำนักศึกษาของตน เพื่อเป็นศรีแก่ตนเองและสำนักศึกษาต่อไป
           ขอขอบคุณ และอนุโมทนาในกุศลกิจของทุกฝ่าย ที่ช่วยกันสนับสนุน การเรียนการสอน  และการสอบธรรมสนามหลวงนี้
              ขออานุภาพแห่งคุณพระไตรรัตน์ และความดีอันพิสุทธิ์ที่ทุกท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญมาโดยตลอด จงอำนวยอิฏฐวิบุลมนุญผลนำให้ทุกท่านได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง และถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า    ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ.


 (พระพรหมมุนี)

แม่กองธรรมสนามหลวง

วัดบวรนิเวศวิหาร

กรุงเทพมหานคร
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page