ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ข้อสอบและเฉลยวิชาอุโบสถศีล ธรรมศึกษาชั้นโท สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อสอบและเฉลยวิชาอุโบสถศีล  ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

. ชาวพุทธ ควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
            . ไตรสรณคมน์             . ไตรปิฎก
            . ไตรลักษณ์                 . ไตรสิกขา       คำตอบ :
. สรณคมน์ หมายถึงอะไร ?
            . ขอพร                        . ขอให้คุ้มครอง
            . บนบาน                     . ทำตามคำสอน                  
คำตอบ :
. ข้อใด ไม่นับเข้าในสรณะทั้ง ๓ ?
            . พระพุทธเจ้า               . พระธรรม
            . พระสงฆ์                    . พระโพธิสัตว์  คำตอบ :
. สรณคมน์ขาดเพราะสาเหตุใด ไม่มีโทษ ?
            . ความตาย                  . ทำร้ายพระศาสดา
            . ไปนับถือศาสดาอื่น      . ไม่มีข้อใดถูก   คำตอบ :
. ความเชื่อเช่นไร เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?
            . เชื่อกรรม                   . เชื่อบาปบุญ
            . เชื่อมงคลตื่นข่าว         . เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ    ตอบ :
. จุดประสงค์ในการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตรงกับข้อใด ?     
            . ทำบุญเพื่อล้างบาป      . ทำบุญแสวงหาลาภ
            . หาเช่าจตุคามรุ่นนิยม   . ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส
            คำตอบ :
. การขาดสรณคมน์ เกิดขึ้นได้แก่บุคคลใด ?
            . บุคคลทั่วไป                . โสดาบันบุคคล
            . สกทาคามีบุคคล          . อนาคามีบุคคล     ตอบ :
. “สุปปพุทธกุฏฐิเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้มั่นคงในเรื่องใด ?
            . การถือศีล                  . การถือสันโดษ
            . การถือสัจจะ               . การถือสรณคมน์    ตอบ :
. ตัดเศียรพระพุทธรูป เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์เรื่องใด
            . ความไม่รู้                   . ความรู้ผิด
            . ความสงสัย                 . ความไม่เอื้อเฟื้อ
            ตอบ :
๑๐. “นรกมีจริงหรือเป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์เรื่องใด ?
            . ความไม่รู้                   . ความรู้ผิด
            . ความสงสัย                 . ความไม่เอื้อเฟื้อ    ตอบ :
๑๑. “ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหมายเฉพาะใคร ? 
            . ภิกษุ ภิกษุณี               . สามเณร สามเณรี
            . อุบาสก อุบาสิกา         . พุทธบริษัททั้ง ๔   ตอบ :
๑๒. พาณิชสองพี่น้องเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยวิธีใด ?
            ก. สมาทาน                    ข. มอบตนเป็นสาวก
            ค. ถวายชีวิต                  ง. แสดงความเลื่อมใส
            คำตอบ :
๑๓. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นความหมายของข้อใด ?  
            . พระพุทธ                   . พระธรรม
            . พระสงฆ์                    . พระอริยะ       คำตอบ :
๑๔. คำว่า ธรรมรักษา ในความหมายของสรณะ ๓ ตรงกับข้อใด ?
            . กำจัดภัย                    . ไม่ให้ตกอบาย
            . เป็นเนื้อนาบุญ            . ถูกทุกข้อ        คำตอบ :
๑๕. พระสงฆ์ได้นามว่า สังฆะ เพราะเหตุใด ?
            . บวชในพระพุทธศาสนา            . มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน
            . อาศัยอยู่ในวัดเดียวกัน  . โกนผมห่มจีวรเหมือนกัน
            คำตอบ :
๑๖. คำเปล่งวาจาว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงอะไร ?
            . มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
            . มีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
            . มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก       
            . มีพระพรหมเป็นที่พึ่งที่ระลึก     คำตอบ :
๑๗. การรักษาอุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา มีต้นเหตุมาจากใคร ?
            ก. พระเจ้าสุทโธทนะ       ข. พระเจ้าพิมพิสาร
            ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล    ง. พระเจ้าอชาตศัตรู  ตอบ :
๑๘. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
            . การเข้าจำ                  . การจำพรรษา
            . การปฏิบัติธรรม          . การอดอาหาร     ตอบ :
๑๙. อุโบสถเริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยใด ?
            . ก่อนพุทธกาล             . สมัยพุทธกาล
            . กึ่งพุทธกาล                . หลังพุทธกาล       ตอบ :
๒๐. อุโบสถประกอบด้วยสรณะและองค์ ๘ เกิดขึ้นในสมัยใด ?
            . ก่อนพุทธกาล             . สมัยพุทธกาล
            . กึ่งพุทธกาล                . หลังพุทธกาล  คำตอบ :
๒๑. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นสำหรับใคร ?
            . ภิกษุ                         . ภิกษุณี
            . คนทั่วไป                    . อุบาสก อุบาสิกา   ตอบ :
๒๒. อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ อย่างไร ?    คำตอบ :
            ก. มีกำหนดเวลารักษา     ข. ไม่มีกำหนดเวลารักษา
            ค. เป็นพื้นฐานของมนุษย์ ง. เป็นบัญญัติชอบธรรม
๒๓. อาการเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ?   คำตอบ :
            ก. การถือศีลกินเจ           ข. การถือไม่พูดกับใคร
            ค. การงดเว้นข้อห้าม       ง. การงดเหล้าเข้าพรรษา
๒๔. การสมาทานอุโบสถศีล ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
            . สมาทานในวันใดก็ได้                . สมาทานกับใครก็ได้
            . สมาทานต่อหน้าพระสงฆ์        
. สมาทานตามวันที่กำหนด         คำตอบ :
๒๕. สิกขาบทที่ ๓ แห่งอุโบสถศีล ว่าอย่างไร ?
            . ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
            . อพฺรหฺมจริยา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
            . มุสาวาทา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ   
            . วิกาลโภชนา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
            คำตอบ :
๒๖. ผู้สมาทานอุโบสถศีลข้อที่ ๓ พึงงดเว้นการกระทำในเรื่องใด ? 
            . การล่วงประเวณี         . การพูดเท็จ
            . การดื่มสุราเมรัย          . การกินอาหาร
            คำตอบ :
๒๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?
            . ขยัน                          . ประหยัด
            . ซื่อสัตย์                      . อดทน
            คำตอบ :
๒๘. ปลาหมอตายเพราะปาก มีความหมายตรงกับข้อใด ?
            . พูดเท็จ                      . ดื่มน้ำเมา      
            . บริโภคอาหาร             . ขับร้องเพลง
            คำตอบ :
๒๙. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากพูดเท็จ ตรงกับศีลข้อใด
            . ข้อ ๑                         . ข้อ ๒
            . ข้อ ๓                         . ข้อ ๔             คำตอบ :
๓๐. สมาทานอุโบสถศีล แต่บริโภคอาหารค่ำ ชื่อว่าละเมิดศีลข้อใด
            . ข้อ ๓                         . ข้อ ๔
            . ข้อ ๕                         . ข้อ ๖                         คำตอบ :
๓๑. คำว่าวิกาลในอุโบสถศีล กำหนดไว้อย่างไร ?
            . เช้าถึงเที่ยง                . เช้าถึงบ่าย
            . เช้าถึงเย็น                  . เที่ยงถึงอรุณขึ้น
            คำตอบ :
๓๒. ประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ตรงกับข้อใด ?
            . เพื่อทรมานกิเลส         . เพื่อทรมานสังขาร
            . เพื่อตัดความกังวล       . เพื่อความประหยัด
            คำตอบ :
๓๓. เพลงเช่นไร ไม่ถือว่าเป็นข้าศึกแก่การรักษาอุโบสถศีล ?
            . เพลงลูกทุ่ง                 . เพลงเพื่อชีวิต
            . เพลงธรรมะ               . เพลงละครทีวี  คำตอบ :
๓๔. การเว้นจากการลูบไล้ทาเครื่องย้อมเครื่องประดับตกแต่ง
        ร่างกาย    ชื่อว่ารักษาอุโบสถศีลข้อใด ?
            . ข้อ ๕                         . ข้อ ๖
            . ข้อ ๗                                    . ข้อ ๘             คำตอบ :
๓๕. ที่นั่งที่นอนเช่นไร อนุโลมแก่ผู้รักษาอุโบสถศีล ?
            ก. ที่นั่งที่นอนสูง             ข. ที่นั่งที่นอนใหญ่          
            ค. ที่นั่งที่นอนยัดนุ่น         ง. ที่นั่งที่นอนยัดขนแกะ
            คำตอบ :
๓๖. ข้อใด ไม่นับเข้าในอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ?
            . ไม่ลักของผู้อื่น                        . ไม่พูดเท็จ
            . ไม่ดูการละเล่น            . ไม่จับเงินทอง
            คำตอบ :
๓๗. อุโบสถศีลที่รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ตรงกับข้อใด ?
            . ปกติอุโบสถ                . ปฏิชาครอุโบสถ
            . ปาฏิหาริยอุโบสถ        . โคปาลกอุโบสถ
            คำตอบ :
๓๘. การถือศีลอุโบสถ ปล่อยวันคืนให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่า
        ประโยชน์ ไม่ทำความดี อะไรเลย จัดเป็นอุโบสถประเภทใด ?
            . ปกติอุโบสถ                . ปฏิชาครอุโบสถ
            . ปาฏิหาริยอุโบสถ        . โคปาลกอุโบสถ
            คำตอบ :
๓๙. การรักษาอุโบสถประเภทใด เทียบเคียงได้กับการจำพรรษา
        ของพระภิกษุ  ในช่วงฤดูฝน ?
            ก. ปกติอุโบสถ                ข. ปฏิชาครอุโบสถ
            ค. อริยอุโบสถ                ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ
            คำตอบ :
๔๐. วันรับ วันรักษา วันส่ง มีความเกี่ยวข้องกับอุโบสถประเภทใด
            . ปกติอุโบสถ                . ปฏิชาครอุโบสถ
            . ปาฏิหาริยอุโบสถ        . โคปาลกอุโบสถ
            คำตอบ :
๔๑. อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? 
            ก. ปฏิชาครอุโบสถ          ข. ปาฏิหาริยอุโบสถ
            ค. นิคคัณฐอุโบสถ           ง. โคปาลกอุโบสถ
            คำตอบ :
๔๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?
            . บริจาคทาน                . รักษาศีล
            . เจริญภาวนา               . ถูกทุกข้อ        คำตอบ :
๔๓. การสมาทานอุโบสถศีล กำหนดให้สมาทานที่ไหน ?
            . ที่วัด                          . ที่บ้าน
            . ที่โรงพยาบาล             . ที่ไหนก็ได้
            คำตอบ :
๔๔. อัฏฐมีดิถี ในคำประกาศอุโบสถศีล หมายถึงวันใด ?
            . วัน ๗ ค่ำ                    . วัน ๘ ค่ำ
            . วัน ๑๔ ค่ำ                  . วัน ๑๕ ค่ำ      คำตอบ :
๔๕. การรักษาอุโบสถศีล ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมหมวดใด ?
            . บุญกิริยาวัตถุ             . สังคหวัตถุ
            . พรหมวิหาร                . สติปัฏฐาน      คำตอบ :
๔๖. การรักษาอุโบสถศีล จะสิ้นสุดลงในเวลาใด ?
            ก. เมื่อเลิกรักษา             ข. เมื่อพ้นกำหนด
            ค. เมื่อเจ็บป่วย               ง. เมื่อมีญาติตาย
            คำตอบ :
๔๗. การรักษาอุโบสถศีล จัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด ?
            . กุศลพิธี                      . บุญพิธี
            . ทานพิธี                     . ปกิณกะ         คำตอบ :
๔๘. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบพิธีในการรักษาอุโบสถศีล ? 
            ก. ประกาศองค์อุโบสถ     ข. อาราธนาศีล
            ค. อาราธนาธรรม           ง. สมาทานศีล    คำตอบ :
๔๙. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในไตรสิกขาข้อใด ? 
            . ศีล                            . สมาธิ
            . ปัญญา                       . ถูกทุกข้อ
            คำตอบ :
๕๐. อุโบสถศีลที่รักษาดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์สูงสุดในข้อใด ?
            ก. โภคสมบัติ                  ข. มนุษยสมบัติ
            ค. สวรรคสมบัติ              ง. นิพพานสมบัติ
            คำตอบ :

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page