ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

วิธีการแต่งกระทู้

เมื่อทราบหลักเกณฑ์การแต่งกระทู้โดยย่อแล้ว  ต่อไปควรทราบวิธีการแต่ง วิธีการแต่งกระทู้มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ๓  อย่าง  คือ
              ๑.    คำเริ่มต้น ได้แก่คำว่า บัดนี้ จักอธิบายขยายความธรรมภาษิต  ที่ได้ยกขึ้นนิกเขปบท     เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษา  และปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลา  หรืออื่นใดตามที่เหมาะสม
              ๒.    คำขยายความ  คืออธิบายเนื้อความแห่งธรรมภาษิต  ซึ่งเป็นกระทู้ปัญหา        พร้อมทั้งอ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบอย่างน้อย ๑  ข้อ พร้อมทั้งบอกที่มาให้ถูกต้อง
              ๓.    คำลงท้าย คือ สรุปเนื้อความที่ได้อธิบายมาแล้วโดยย่ออีกครั้งหนึ่ง  ให้สอดคล้องกับกระทู้ปัญหา  จบลงด้วยคำว่า สมกับธรรมภาษิตว่า……….หรือ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า………. ตามความเหมาะสม (ช่องว่างที่เว้นไว้หมายถึง กระทู้ปัญหาพร้อมทั้งคำแปล)
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page