ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

.   คนในชมพูทวีปแบ่งเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? พระพุทธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร ?
.    แบ่งเป็น ๔ วรรณะ ฯ   คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์
      วรรณะแพศย์ วรรณะศูทร ฯ อยู่ในวรรณะกษัตริย์ ฯ
.   อสิตดาบสได้ทำนายสิทธัตถกุมารไว้อย่างไร ?
.   ทำนายไว้ว่า ถ้าอยู่ครองสมบัติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ถ้าออกบวช จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ
.   พระกระยาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้คืออะไร ?         ใครเป็นผู้ถวาย ?
.   คือ ข้าวสัตตุผง ข้าวสัตตุก้อน ฯ พ่อค้า ๒ คน ชื่อตปุสสะและภัลลิกะ ฯ
.     พระอรหันตสาวก ๕ รูปแรก คือใครบ้าง ?
.     คือ ๑. พระโกณฑัญญะ ๒. วัปปะ ๓. ภัททิยะ ๔. มหานามะ
๕. อัสสชิ ฯ
.   พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร ? ที่ไหน ?
.   แก่ชฎิล ๓ พี่น้อง และบริวาร ๑,๐๐๐ คน ฯ
ที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้แม่น้ำคยา ฯ
.    จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมที่ประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ?
.    ด้วยองค์ คือ
๑. พระสาวกผู้เข้าประชุมนั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์
๒. ทุกท่านล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. ไม่ได้มีการนัดหมาย ต่างมาประชุมพร้อมกันเอง
๔. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ และพระศาสดาประทาน
    พระบรมพุทโธวาท ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ฯ
.    สถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร
      ก. ลุมพินีวัน ข. อิสิปตนมฤคทายวัน ค. สาลวโนทยาน
.   ก. ลุมพินีวัน เป็นสถานที่ประสูติ
ข. อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา
ค. สาลวโนทยาน เป็นสถานที่ปรินิพพาน

ศาสนพิธี
.    คำอาราธนาเบญจศีล ว่าอย่างไร ?  
.   มยํ ภนฺเต, วิสุวิสุ รกฺขนตฺถาย, ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ ยาจาม
        ทุติยมฺปิ มยํ ภนฺเต, วิสุวิสุ รกฺขนตฺถาย, ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ  ยาจาม
        ตติยมฺปิ มยํ ภนฺเต, วิสุวิสุรกฺขนตฺถาย, ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ  ยาจาม ฯ
.    ในพิธีทำบุญงานมงคล  เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์  เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สูตรใด ?
.    มงคลสูตร ฯ
๑๐. คำอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทำบุญงานมงคลกับในพิธีทำ
      บุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร ?
๑๐. ในงานมงคล ใช้คำว่า ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์
     ส่วนในงานอวมงคล ใช้คำว่า ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต์
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page