ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก สอบในสนามหลวง วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

.     กรรมวาจาวิบัติเพราะสวดผิดฐานกรณ์นั้นอย่างไร ?
๑.      คือ  การสวดธนิตเป็นสิถิล   สวดสิถิลเป็นธนิต   สวดวิมุตเป็นนิคคหิต   สวดนิคคหิตเป็นวิมุต
.      ติจีวราวิปปวาสสีมา และ อุทกุกเขปสีมา  ได้แก่สีมาเช่นไร ?
๒.     ติจีวราวิปปวาสสีมา ได้แก่ สีมาที่สงฆ์สมมติให้เป็นแดน
ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ในเขตสีมานั้น
        อุทกุกเขปสีมา ได้แก่ สีมาที่กำหนดเขตแห่งสามัคคีด้วยชั่ววักน้ำสาดแห่งคนมีอายุและกำลังปานกลาง
.       ภิกษุผู้ได้รับสมมติจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์นั้นๆ เรียกว่าอะไร ?   พึงสวดสมมติด้วยกรรมวาจาประเภทใด ?
๓.      เรียกว่า เจ้าอธิการ
        พึงสวดสมมติด้วยญัตติทุติยกรรม
.       ผ้าที่ไม่ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นผ้ากฐิน  ได้แก่ผ้าเช่นไรบ้าง ?
๔.      เช่นนี้ คือ
.  ผ้าที่ไม่ได้เป็นสิทธิ  เช่น ผ้าที่ขอยืมเขามา
.  ผ้าที่ได้มาโดยอาการอันมิชอบ  คือ ทำนิมิตได้มา พูดเลียบเคียง
     ได้มา และผ้าเป็นนิสสัคคีย์
.  ผ้าที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ แต่เก็บค้างคืนไว้
.     ในอุปสมบทกรรม  อภัพพบุคคล หมายถึงใคร ?  จำแนกโดยประเภทมีเท่าไร ?   อะไรบ้าง ?
๕.      หมายถึงบุคคลที่ทรงห้ามไม่ให้อุปสมบท
มี  ประเภท  คือ
.  เพศบกพร่อง
        .  ประพฤติผิดพระธรรมวินัย
        .  ประพฤติผิดต่อกำเนิดของเขาเอง
.     วิวาทาธิกรณ์ คืออะไร ?   ระงับได้ด้วยอธิกรณสมถะข้อใดบ้าง ?
๖.      คือ การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัย  
ด้วยสัมมุขาวินัยและเยภุยยสิกา
.     พระอรรถกถาจารย์แสดงลักษณะปกปิดอาบัติสังฆาทิเสสไว้เป็น คู่อย่างไรบ้าง ?
๗.     แสดงไว้ คู่ ดังนี้
๑.    เป็นอาบัติ และรู้ว่าเป็นอาบัติ
๒.   เป็นปกตัตตะ และรู้ว่าเป็นปกตัตตะ
๓.   ไม่มีอันตราย และรู้ว่าไม่มีอันตราย
๔.    อาจอยู่ และรู้ว่าอาจอยู่
๕.    ใคร่จะปิด และปิดไว้
.     รัตติเฉท หมายถึงอะไร ?   มีอะไรบ้าง ?
๘.      หมายถึง การขาดราตรีแห่ง (การประพฤติ) มานัต
        มี  . อยู่ร่วม  . อยู่ปราศ  . ไม่บอก 
. ประพฤติในคณะอันพร่อง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
.       กรรมการมหาเถรสมาคมดำรงอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
๙.      กรรมการที่เป็นสมเด็จพระราชาคณะ  ไม่มีกำหนดเวลา
        กรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง ดำรงอยู่ในตำแหน่งคราวละ ปี
๑๐.    ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้จัดแบ่งเขตปกครอง     คณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคไว้อย่างไร ?
๑๐.    แบ่งดังนี้  คือ . ภาค  . จังหวัด  . อำเภอ  . ตำบล
          ส่วนจำนวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎมหาเถรสมาคม ฯ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page