ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

3 เหตุผล ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ ถึงมีบัญชีธนาคาร

3 เหตุผล ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ ถึงมีบัญชีธนาคาร
1.รัฐบาล มีมติถวายนิตยภัต
2.สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม ออกระเบียบให้ทำบัญชีธนาคาร
3.พระธรรมวินัย อนุโลมตามหลักกฎหมายบ้านเมือง
ว่าด้วยเรื่อง ข้อยืดหยุ่นทางพระธรรมวินัย เรื่อง มหาปเทศ 4
(พระพุทธองค์ ทรงประทานไว้ ให้ยึดปฏิบัติ
กรณีที่พระธรรมวินัย ไม่สอดคล้องกับ กฎหมายบ้านเมือง)
----------------------------------
เหตุผลที่ สมเด็จพระราชาคณะ พระเปรียญธรรม
พระสังฆาธิการ พระอธิการ และ เจ้าอาวาส ทุกระดับชั้น
จึงต้องบัญชีธนาคาร สำหรับรับนิตยภัต
นั่นก็เพราะ ฝ่ายบ้านเมือง
อำนวยความสะดวกในการจัดถวายนิตยภัต รายเดือน
-------------------
พระธรรมวินัยห้ามพระสงฆ์ จับเงินทอง
แต่การปกครองจำเป็นต้องให้พระสงฆ์
คล้อยตามกฎหมาย
และมิให้ใช้พระธรรมวินัยไป
คานอำนาจกฎหมายบ้านเมือง
จนกฎหมายบ้านเมืองมีปัญหา
เช่นนี้แล้ว พระวินัยของพระตถาคต
จึงยังคง ทันยุค ทันสมัย
และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
อย่างไม่จำกัดกาลเวลา
---------------------
และประโยชน์ย่อมเกิดกับทุกฝ่าย
เมื่อการใช้จ่ายของเจ้าอาวาส
และการบริหารงานของพระพระสงฆ์
มีหลักฐานระบุการรับและการเบิกจ่าย
ที่ชัดเจนผ่านบัญชีธนาคาร
----------------
กิจใดๆ ที่เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามระบบราชการ กิจนั้น พระสงฆ์คล้อยตามความ
เป็นไปของกฎหมายบ้านเมือง โดยไม่ขัดเจตนารมณ์
ของพระธรรมวินัย
----------------
เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
พระสงฆ์ที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนา
จึงยึดตาม มหาปเทศ 4 ที่พระพุทธเจ้า อนุโลมไว้
คือ
=================
อนุวัตติตุง
("อนุชานามิ ภิกขเว ราชูนังอนุวัตติตุง" )
แปลว่า อนุโลม ตามบ้านเมือง
หรือกฏหมายบ้านเมือง
(ตามหลักมหาปเทส 4 /วิ.มหา(ไทย)
เล่ม 5 ข้อ 305 หน้า 139)
=================
เมื่อมีหลัก ยืดหยุ่นในพระธรรมวินัย ตราไว้เช่นนี้
พระสงฆ์จึงพิจารณาสำรวมไว้ดีแล้ว
ก่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เงิน ทอง ที่ใช้สำหรับ
บริหาร ปัจจัย 4 และ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
------------------------------------
การดูหมิ่น พระสงฆ์ที่รับเงิน ว่า
มักมาก อยากได้
เป็นการพูดตามอารมณ์
โดยแสร้งทำเป็นเอ่ยอ้างพระธรรมวินัย
เพื่อจะกล่าวร้ายต่อพระสงฆ์
ที่ตนเห็นว่า ไม่ใช่พวกตน
----------------------------
แท้ที่จริง พระสงฆ์ ที่บวชในพระพุทธศาสนา
จะไม่จับเงินทองเลย ก็ย่อมกระทำได้
---------------------
แต่สังคมต่างหาก ไม่เอื้ออำนวยให้พระสงฆ์
ดำรงอยู่โดยปราศจากการจับเงินทอง
-----------------
อ้างอิง ระเบียบราชการ
ให้พระสังฆาธิการ ทำบัญชีธนาคาร
เพื่อเบิกจ่าย นิตยภัต ‪#‎โดยมติของรัฐบาล‬
คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต
ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
http://www.onab.go.th/e-Books/ManualNitaya.pdf
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page