ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

1 เมษายน

วันนี้ 1 เมษายน เป็นวันที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส
ไม่ใช่วันโกหกแห่งโลก (พูดโกหก=ผิดศีล=บาป-->โรคทางปาก+ตกนรก+ฯลฯ)

เมื่อปีพ.ศ. 2448 นอกจากนี้ ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนด้วย สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ส่วนการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีครั้งแรกปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ซึ่งในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

นอกจากนี้ วันที่ 1 เมษายน เมื่อปี พ.ศ. 2448 เป็นวันประกาศเลิกทาส ซึ่งใช้กันมากว่า 500 ปี ซึ่งรัชกาลที่ 5 จึงทรงประกาศเลิกทาสในวันนี้ โดยตราพระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124 หรือ พ.ศ.2448 ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท ส่วนทาสประเภทอื่นที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ย ทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสอีก และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัว

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page