ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ที่มาของ "ต้นแบบเจดีย์หรือสถูป"

"ต้นแบบเจดีย์หรือสถูป"

๐ หลักของเจดีย์วิทยา
1.สถูป เรียกสิ่งก่อสร้างที่มีทรงกลม บาตรคว่ำ โอคว่ำ
2.เจดีย์ เรียกสิ่งก่อสร้างที่มีทรงสูง เชิงลาด
๐ ในส่วนของ "มหาธรรมกายเจดีย์" มีทั้งส่วนทรงกลมและเชิงลาด จึงสามารถเรียกได้ทั้งสองอย่าง
๐ คตินิยมในเมืองไทยเรียกสิ่งก่อสร้างที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าว่า เจดีย์
๐ นับเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ จึงชื่อว่า ... "พระมหาธรรมกายเจดีย์

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page