ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เมืองปาฏลีบุตร (เมืองปัตนะ)

รูปภาพ

๑ ใน ๘๐ เสาของห้องโถง (ในภาพ : เป็นเสาด้านที่ฝังอยู่ในดิน)
ณ วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร (เมืองปัตนะ) ประเทศอินเดีย
สถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท ครั้งที่ ๓


รูปภาพ

ภาพเขียนจำลอง “เสาของห้องโถง” ในยุคพระเจ้าอโศกมหาราช
ซึ่งมี ๘๐ เสาทำจากหินแดง หลังจากได้ขุดค้นพบแล้ว
ณ วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร (เมืองปัตนะ) ประเทศอินเดีย
สถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท ครั้งที่ ๓


• จาก “พระพุทธเจ้า” ถึง “พระเจ้าอโศกมหาราช”
โดย ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4574

• การสังคายนาพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=47652


เมืองโภปาล

รูปภาพ

พระสถูปสาญจี หรือ มหาสถูปสาญจี
เมืองโภปาล รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย


• สาญจี พระสถูปที่บรรจุพระธาตุแห่งพระอัครสาวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48450


เมืองไวสาลี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน เมืองไวสาลี ประเทศอินเดีย
ซึ่งมีสถูปทรงโอคว่ำ และเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราช
ที่สมบูรณ์ที่สุดในอินเดีย ที่ยังปรากฏสิงโตหินบนยอดเสา
นอกจากนี้แล้ว ที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์
ประทานพุทธานุญาตบวช “พระนางมหาปชาบดีโคตมี”
เป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา


• ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=35006

รูปภาพ

พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย (Kesaria Stupa) เมืองไวสาลี ประเทศอินเดีย
หรือในปัจจุบันเรียกว่า พระมหาสถูปแห่งเกสรียา (Kesariya Stupa)
มหาสถูปทางพระพุทธศาสนาที่เพิ่งค้นพบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาวเมืองไวสาลี
ในครั้งพุทธกาลพระมหาสถูปแห่งเกสเรียหลังนี้
อยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีและแคว้นมัลละติดต่อกัน
(จังหวัดจัมปารัน รัฐพิหาร ในปัจจุบัน) แต่ไม่ใช่สถานที่แสดงกาลามสูตร
หรือต้นกำเนิดของเกสปุตตสูตร ดังที่เข้าใจกัน
เพราะสถานที่แสดงกาลามสูตร
หรือต้นกำเนิดของเกสปุตตสูตรนั้นอยู่ในแคว้นโกศล
แต่พระมหาสถูปแห่งเกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชี
ติดต่อกันกับเขตพรมแดนของแคว้นมัลละ

ปัจจุบัน พระมหาสถูปแห่งเกสเรียตั้งอยู่ห่างจากกรุงกุสินารา
ไปประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ในเขตหมู่บ้านเลาลิยะนันทัน (Lauliyanandan)
และหมู่บ้านนันทันฆาต (Nandanghat) จังหวัดจัมปารัน รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
กล่าวคือ ตั้งอยู่ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยังกรุงกุสินารานั่นเอง


• พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย ที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48096

• กาลามสูตร : หลักความเชื่อของชาวพุทธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18318

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระสถูปปาวาลเจดีย์ เมืองไวสาลี ประเทศอินเดีย
เป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย
อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


:b47: :b44: :b47:

ในพรรษาที่ ๔๕ พรรษาสุดท้ายแห่งการดำเนินพุทธกิจ
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่เวฬุวคาม
แขวงเมืองไพศาลี (เมืองไวสาลี ในปัจจุบัน) แคว้นวัชชี
ในระหว่างพรรษานี้พระพุทธองค์ทรงประชวรอย่างหนัก
มีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง จนถึงกับจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ครั้นถึงวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญเดือน ๓ ปีจอ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขาร โดยตั้งพระทัยว่า
“นับแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือน วันเพ็ญในกลางเดือนหก (วิสาขะ) ปีจอ
ตถาคตจักดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา”
การปลงอายุสังขารจึงมีความหมายในภาษาสามัญว่า
การกำหนดวันตายไว้ล่วงหน้านั่นเอง
การปลงอายุสังขารนี้มีขึ้น ณ ร่มไม้แห่งหนึ่งในปาวาลเจดีย์
บ้านเวฬุวคาม แขวงเมืองไพศาลี (เมืองไวสาลี ในปัจจุบัน) เวลากลางวัน


หลังจากที่ทรงกระทำนิมิตโอภาสแก่พระอานนท์ถึงสามครั้งว่า
“อานนท์ ถ้าบุคคลใดเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ
ปรารถนาจะดำรงอยู่ประมาณกัปหนึ่ง หรือมากกว่านั้นก็สามารถจะอยู่ได้”

นิมิตโอภาสนี้ หมายถึงบอกใบ้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
หากพระอานนท์กราบทูลขอให้อยู่ต่อ
และทรงรับก็ทรงสามารถดำรงพระชนม์ชีพต่อไปได้อีก
แต่พระอานนท์ไม่รู้เท่าทันพญามาร
เมื่อพญามารมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วกราบทูลขอให้เสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระพุทธเจ้าจึงทรงรับคำอาราธนานั้นของพญามาร
หลังจากที่ทรงปลงอายุสังขารแล้ว ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
พระอานนท์จึงทราบว่าพระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารแล้ว
จึงรีบมาทูลอ้อนวอนให้พระองค์ดำรงอยู่ต่อไปอีก
แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้เพราะล่วงเลยกาลเสียแล้ว

ปัจจุบัน พระสถูปปาวาลเจดีย์
เหลือแต่ซากตอของเจดีย์ ที่ทำด้วยหินแข็งมีสีเทา
ซึ่งต่อมาทางการญี่ปุ่นได้สร้างซุ้มมุงด้วยหลังคาสังกะสี
เป็นทรงกลมทาสีขาว และมีรั้วเหล็กกั้นไว้โดยรอบ


• สถานที่ทรงกระทำนิมิตโอภาส ๑๖ ตำบล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=47111


เมืองปาวา

รูปภาพ

บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) บุตรช่างทอง
ณ เมืองปาวา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในปัจจุบัน


• บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) เมืองปาวา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48447

รูปภาพ

แม่น้ำกกุธานที

แม่น้ำกกุธานที ไหลผ่านดินแดนระหว่างเมืองปาวา
กับเมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาหยุดพัก
ระหว่างการเดินทางไปยังเมืองกุสินารา
ณ แม่น้ำแห่งนี้เอง ที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระอานนท์ตักน้ำ
จากแม่น้ำน้อยนี้เพื่อเสวย พร้อมทั้งได้ลงสรงจนพระวรกายสดชื่น
มีเรื่องเล่าว่า หลังจากที่พระพุทธองค์ลงสรงในแม่น้ำนี้แล้ว
เหล่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำได้กลายเป็นทองทั้งหมด

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page