ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เปิด 3 ที่มาพระวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายเป็นวัดขนาดใหญ่ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการบริหารจัดการทันสมัย มีศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจำนวนมากมายมหาศาล  เป็นองค์กรพุทธที่น่าจับตามอง 
วัดพระธรรมกาย เริ่มสร้างในปี  2513  โดย พระภิกษุวัดพระธรรมกาย มีที่มา 3 ทาง  คือ

1. พระวัดพระธรรมกายจากอุบาสก  

คือ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางโลกตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มีศรัทธาจะบวชตลอดชีวิต  ก็ให้มาเป็นอุบาสกรักษาศีล 8  ช่วยงานวัดพระธรรมกายอย่างน้อย 5 ปี  
เพื่อ พิสูจน์ความตั้งใจจริง  เมื่อคณะสงฆ์เห็นว่าพร้อมก็จะอนุญาตให้บวชได้  พระภิกษุรุ่นบุกเบิกของวัดพระธรรมกาย ในช่วง 15 ปีแรกจะมีเส้นทางมาอย่างนี้

2. พระวัดพระธรรมกายจากธรรมทายาท  

คือ  ผู้ที่มาอบรมในโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้น  เมื่อครบกำหนดแล้วมีศรัทธาบวชต่อ รับโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  แต่จะมีเส้นทางการฝึกอบรมให้เหมาะกับพื้นความรู้เดิม  
ผู้ ที่จบการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะฝึกอบรมตามหลักสูตรพระบวชใหม่ 3 ปี  ส่วนผู้ที่จบในระดับประถมหรือมัธยมศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตร 5 ปี 
เพื่อให้มีความรู้ธรรมะและความสามารถในการเทศน์สอน เผยแผ่แก่ประชาชนได้  พระภิกษุวัดพระธรรมกายในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากเส้นทางนี้

3. พระวัดพระธรรมกายจากสามเณร  

โดยรับเด็กที่จบชั้นประถม  6  ขึ้นไป  มาบวชเรียน ศึกษานักธรรมบาลี  หรือ  ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธรรมกาย เมื่ออายุครบ  ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดพระธรรมกาย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page