ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เรื่องบิณฑบาต 3 บาตร

เรื่องบิณฑบาต 3 บาตร
ในเรื่องหมายเอาการรับของทายกที่ไม่ได้ตั้งใจเตรียมไว้สำหรับการถวายจำนวนมาก

ลองดูเพิ่มเติมในอนาบัติ (การไม่ต้องอาบัตินะครับ)
สิกขาบทที่ 4 โภชนวรรค ในปาจิตติยกัณฑ์
ห้ามรับบิณฑบาตเกิน 3 บาตร

“อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล ด้วยขนมก็ดีด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปรารถนา ภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม 2-3 บาตร ถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์ ครั้นรับเต็ม 2-3 บาตรแล้ว นำออกจากที่นั้นแล้ว พึงแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”
ต้นบัญญัติ
มารดานางกาณาทำขนมไว้จะให้บุตรีนำไปสู่สกุลแห่งสามี ภิกษุเข้าไปรับบิณฑบาตแล้วกลับบอกกันต่อไปให้ไปรับ นางจึงถวายจนหมด แม้ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ที่ทำขนมก็เกิดเรื่องทำนองนี้ จนบุตรีของนากาณาไม่ได้ไปสู่สกุลสามีสักที ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรีของนาง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุเข้าไปสู่สกุล ถ้าเขาปรารณาด้วยขนมหรือด้วยข้าวสัตตุผง เพื่อนำไปได้ตามปรารถนา พึงรับเพียงเต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับเกินกว่านั้น ต้องปาจิตตีย์. ทางที่ชอบ ภิกษุรับ ๒-๓ บาตรแล้ว พึงนำไปแบ่งกับภิกษุทั้งหลาย.
อนาบัติ
ภิกษุรับเต็ม 2-3 บาตร
ภิกษุรับหย่อนกว่า 2-3 บาตร
เขาไม่ได้ถวายของที่เตรียมไว้เพื่อต้องการเป็นของกำนัล
เขาไม่ได้ถวายของที่เตรียมไว้เพื่อต้องการเป็นเสบียง
เขาถวายของที่เหลือจากที่เขาเตรียมไว้เพื่อต้องการเป็นของกำนัลหรือเพื่อต้องการเป็นเสบียง เมื่อเขาระงับการไปแล้วถวาย
รับของพวกญาติ
รับของคนปวารณา (คนที่ปวารณารับเท่าไรก็ได้ แล้วแต่ผู้ปวารณา) ****
รับเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอื่น (รับเผื่อภิกษุอื่นได้) ****
จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน
ภิกษุวิกลจริต
ภิกษุอาทิกัมมิกะ (ต้นบัญญัติ) ไม่ต้องอาบัติ

..........................................
อำนาจบาตรพระ
การใช้เรื่อง ทำทาน การใส่บาตร
ชาวพุทธรวม ช่วยชาติ อย่าสับสน
พระไม่เพียง เรียงรับบาตร มาเลี้ยงตน
ยังได้ขน ส่งเสบียง บรรเทาภัย

พุทธกาล บาตรมีหลาย ลักษณะ
ไม่ใช่แบบ เดียวนะ จะบอกให้
พี่โลกแคบ เคยเห็นแค่ แบบเดียวไง
ดูให้ไกล ไปยังครั้ง พุทธกาล

อย่ามองเห็น เป็นเพียงงาน การตลาด
อย่าคิดห้าม บิณฑบาต ศาสน์สืบสาน
อย่าเอาคน ขวางกั้น อันธพาล
อย่ารุกราน การช่วยผู้ ประสบภัย

เรื่องสามบาตร อ่านดี แล้วหรือพี่
ข้อนี้มี อนาบัติ ยกเว้นให้
ผู้ที่ได้ ปวารณา บอกเอาไว้
เพื่อภิกษุ ผู้อื่นได้ ไม่ผิดกัน

มาช่วยกัน สร้างสรรค์ กันดีกว่า
ดีกว่ามา ขัดขวาง ทางสวรรค์
มาเลยพี่ ที่ภาคใต้ มาช่วยกัน
ดีกว่านั่ง วิจารณ์ พาลหน้าคอม

น้องแสนดี
ต่อกลอนกับพี่คนดี
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page