ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 08

รูปภาพ

อนุสรณ์สถานแห่งการประกาศพระสัทธรรม

(๑) ธัมมเมกขสถูป

ธัมมเมกขสถูป
อนุสรณ์สถานแห่งการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41327

(๒) ธัมมราชิกสถูป

ธัมมราชิกสถูป
อนุสรณ์สถานแห่งการแสดงอนัตตลักขณสูตร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=43024

(๓) เจาคัณฑีสถูป

เจาคัณฑีสถูป
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44838

(๔) พระมูลคันธกุฏี-เสาอโศก-พิพิธภัณฑ์สารนาถ

พระมูลคันธกุฏี-เสาอโศก-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=43034

(๕) ยสเจติยสถาน

ยสเจติยสถาน
อนุสรณ์สถานที่่พระพุทธเจ้าทรงพบกับยสกุลบุตร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=43040

(๖) วัดไทยสารนาถ

(มีต่อ)

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page