ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 06

รูปภาพ

อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้

(๑) พระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระมหาเจดีย์พุทธคยา หรือ “พระมหาโพธิเจดีย์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41318

(๒) พระพุทธเมตตา

“พระพุทธเมตตา” พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=34195

(๓) ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ประวัติ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ทั้ง ๔ ต้น ณ พุทธคยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39333

(๔) สัตตมหาสถาน

สัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุติสุขที่ยิ่งใหญ่ ๗ แห่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39332

(๕) ดงคสิริ หรือตุงคสิริ

ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44820

(๖) แม่น้ำเนรัญชรา

แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำสำคัญในพุทธประวัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44903

(๗) บ้านนางสุชาดา

บ้านนางสุชาดา พุทธคยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48201

(๘) เขาพรหมโยนี

เขาพรหมโยนี (เขาคยาสีสะ)
สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “อาทิตตปริยายสูตร”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44908

(๙) วัดป่าพุทธคยา

วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร (หลวงพ่อจิ๋ว พุทฺธญาโณ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44886


(มีต่อ)

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page