ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สุดยอดกระทู้ยอดนิยม ๕ อันดับแรก นักธรรมเอก

สุดยอดกระทู้ยอดนิยม  ๕  อันดับแรก


1 ยาทิสํ  วปเต  พีชํ   ตาทิสํ  ลภเต  ผลํ    
  กลฺยาณการี  กลฺยาณํ ปาปการี  จ  ปาปกํ.

 

                บุคคลหว่านพืชเช่นใด    ย่อมได้ผลเช่นนั้น  
  ผู้ทำกรรมดี     ย่อมได้ผลดี      ผู้ทำกรรมชั่ว    ย่อมได้ผลชั่ว ฯ
        สังยุตตนิกาย    สคาทวรรค  
2 อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ โก  หิ  นาโถ  ปโร  สิยา  
  อตฺตนา  หิ  สุทนฺเตน นาถํ  ลภติ  ทุลฺลภํ.

 

  ตนแล  เป็นที่พึ่งของตน  คนอื่นใครเล่า  จะเป็นที่พึ่งได้  
  ก็บุคคลมีตนฝึกดีแล้ว  ย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก ฯ  
          ขุททกนิกาย    ธรรมบท
3 โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว   กุสีโต  หีนวีริโย  
 

  เอกาหํ  ชีวิตํ  เสยฺโย วิริยํ  อารภโต  ทฬฺหํ.  
  ผู้เกียจคร้าน  มีความเพียรเลว  พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี   
ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง  มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ประเสริฐกว่า ฯ
          ขุททกนิกาย    ธรรมบท
4 ปุญฺญญฺเจ  ปุริโส  กยิรา กยิราเถนํ  ปุนปฺปุนํ    
  ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย
 

  ถ้าบุคคลจะกระทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ  
        ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ ฯ
          ขุททกนิกาย    ธรรมบท
5 อิธ  โสจติ  เปจฺจ  โสจติ ปาปการี  อุภยตฺถ  โสจติ  
  โส  โสจติ  โส  วิหญฺญติ ทิสฺวา  กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน.
 

 ผู้ทำบาป  ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้  ละไปแล้วก็เศร้าโศก  ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง
  เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน  จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน
          ขุททกนิกาย    ธรรมบท
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page