ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ พาโล ปาปสฺส โถกํโถกํปิ อาจินํ.
แม้หม้อน้ำยังเต็มม้้ยยัหยัำ้น้ำฉังนด้ คนตขลำสง่เสมบำป แม้ทีละน้อยั ๆ
กมต็มม้้ยยับำปฉังนนง้น.
(พุทฺธ) ขุ.ธ. ๒๕/๓๑.
----------------
แ็่เอธิบำยัตปมนทำนอเตทศนำโยหำร อ้ำเสุภำษิ็อื่นมำประกอบไม่น้อยักย่ำ ๒ ข้อ และบอกชื่อคงมภีร์ที่มำแห่เสุภำษิ็นง้น้้ยยั ห้ำมอ้ำเสุภำษิ็ซ้ำข้อกงน แ็่จะซ้ำคงมภีร์ไ้้ ไม่ห้ำม สุภำษิ็ที่อ้ำเมำนง้น ็้อเตรียัเตชื่อมคยำมดห้สนิท็ิ้็่อสมตรื่อเกงบกระทู้็ง้เ.
ชง้นนี้ กำหน้ดห้ตขียันลเดนดบ็อบ ็ง้เแ็่ ๓ หน้ำ (ตย้นบรรทง้) ขึ้นไป
----------------
ดห้ตยลำ ๓ ชง่ยโมเ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page