ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้ โท สอบในสนามหลวง วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน.
ผูใ้ ดมีปัญญาทราม มีใจไม่มัน่ คง พึงเป็นอยู่ตงั้ รอ้ ยปี, ส่วนผูมี้ปัญญาเพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่เพียง
วันเดียว ดีกว่า.
(พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.
-------------------
แต่งอธบิ ายเป็นทา นองเทศนาโวหาร อา้ งสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ขอ้ และบอกชื่อคัมภีร์
ที่มาแห่งสุภาษิตนนั้ ดว้ ย หา้ มอา้ งสุภาษิตซ้า ขอ้ กัน แต่จะซ้า คัมภีร์ได้ ไม่หา้ ม สุภาษิตที่อา้ งมานนั้ ตอ้ งเรียง
เชื่อมความใหส้ นิทติดต่อสมเรื่องกับกระทูต้ งั้ .
ชนั้ นี้ กา หนดใหเ้ขียนลงในใบตอบ ตงั้ แต่ ๓ หน้า (เวน้ บรรทัด) ขึ้นไป
-------------------
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Password Remover.
With the trial version, only the first 5 pages of each file can be exported.
To get all the pages exported, you need to purchase the software from
http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-password-remover.html
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page