ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันพุธ ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

   ๑.  พระศาสดาผู้เป็นสังฆบิดรดูแลภิกษุสงฆ์ ทรงทำหน้าที่ทางพระวินัยอย่างไร ?
   ๑.  ทรงทำหน้าที่ ประการ คือ
             .  ทรงตั้งพุทธบัญญัติเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหาย และ
                   วางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดด้วยปรับอาบัติหนักบ้าง
เบาบ้าง
          .  ทรงตั้งขนบธรรมเนียม ซึ่งเรียกว่าอภิสมาจารเพื่อชักนำความ
                   ประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม
  .  ทำไมต้องมีพระวินัยสำหรับปกครองหมู่ภิกษุ และหมู่ภิกษุทำไมต้อง
        ประพฤติตามพระวินัย
?
  ๒.  หากจะไม่มีพระวินัยสำหรับปกครอง หรือหมู่ภิกษุจะไม่ประพฤติตาม
        พระวินัย ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่เลวทราม
ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและ
        เลื่อมใส
แต่ถ้าต่างรูปประพฤติตามพระวินัย ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่ดี ทำให้
        เกิดศรัทธาเลื่อมใส
พระวินัยจึงรักษาหมู่ภิกษุให้ตั้งอยู่เป็นอันดี และ
        ทำให้เป็นหมู่ที่งดงาม
  .  คำว่า ต้องอาบัติ หมายความว่าอย่างไร ?  อาบัติมีโทษกี่สถาน ?  อะไรบ้าง ?
  ๓.  หมายความว่า ต้องโทษ คือมีความผิดฐานละเมิดข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม  
        มี สถาน คือ อย่างหนัก อย่างกลาง และ อย่างเบา
        (หรือจะตอบว่า มี สถาน คือ แก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ ก็ได้)
  .  กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำซึ่งเรียกว่า อกรณียกิจ มีกี่อย่าง ?  อะไรบ้าง ?
   ๔.  มี อย่าง คือ
             .  เสพเมถุน
             .  ลักของเขา
             .  ฆ่าสัตว์
             .  พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน
  .  อุตตริมนุสสธรรม คืออะไร ?  มีอะไรบ้าง ?
   ๕.  คือ ธรรมอันยิ่งของมนุษย์ หรือคุณอย่างยวดยิ่งของมนุษย์  
        มี ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล นิพพาน
  .  ในอทินนาทานสิกขาบท กำหนดราคาทรัพย์ เป็นวัตถุแห่งอาบัติไว้
        อย่างไรบ้าง
?
   ๖.  ทรัพย์มีราคาตั้งแต่ มาสก ขึ้นไป เป็นวัตถุแห่งอาบัติปาราชิก
        ทรัพย์มีราคาต่ำกว่า มาสก แต่สูงกว่า มาสก เป็นวัตถุแห่งอาบัติ
        ถุลลัจจัย
        ทรัพย์มีราคาตั้งแต่ มาสก ลงไป เป็นวัตถุแห่งอาบัติทุกกฏ
  .  ภิกษุมีความกำหนัดจับต้องกายหญิง กะเทย บุรุษ สัตว์ดิรัจฉานเพศผู้
        สัตว์ดิรัจฉานเพศเมีย
ต้องอาบัติอะไร ?
  ๗.  ภิกษุมีความกำหนัดจับต้องกายหญิง ต้องสังฆาทิเสส
        จับต้องกายกะเทย ต้องถุลลัจจัย
        จับต้องกายบุรุษ จับต้องสัตว์ดิรัจฉานทั้งเพศผู้เพศเมีย ต้องทุกกฏ
  .  นิสสัคคิยปาจิตตีย์ หมายความว่าอย่างไร ?  ภิกษุต้องอาบัตินี้แล้ว         ทำ
        อย่างไรจึงจะพ้น
?
  ๘.  นิสสัคคิยปาจิตตีย์ หมายความว่า อาบัติปาจิตตีย์ ที่จำต้องสละสิ่งของ  
        ภิกษุต้องอาบัตินี้แล้วต้องสละสิ่งของอันเป็นเหตุให้ต้องอาบัตินั้นก่อน
        แล้วแสดงอาบัติจึงพ้นจากอาบัตินั้นได้
  .  ภิกษุกำลังฟังพระปาฏิโมกข์อยู่ กล่าวขึ้นว่า จะสวดไปทำไม ฟังก็ไม่
        รู้เรื่อง
น่าเบื่อน่ารำคาญ  เช่นนี้ต้องอาบัติอะไร ?  เพราะเหตุไร ?
  ๙.  ต้องอาบัติปาจิตตีย์   เพราะก่นสิกขาบท
๑๐.  เสขิยวัตร คืออะไร ?  มีกี่ข้อ ?  ภิกษุละเมิดต้องอาบัติอะไร ?
๑๐.  คือวัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษา
       มี ๗๕ ข้อ  
       ต้องอาบัติทุกกฏ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page