ถวายภัตตาหารพระภิกษุ-สามเณร

กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก สอบในสนามหลวง วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

          วิวาทํ  ภยโต  ทิสฺวา             อวิวาทญฺจ  เขมโต

          สมคฺคา  สขิลา  โหถ            เอสา  พุทฺธานุสาสนี.

          ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย  และความไม่วิวาท 
    
โดยความปลอดภัยแล้ว  เป็นผู้พร้อมเพรียง  มีความประนีประนอมกันเถิด 
    
นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี.
            (พุทฺธ)                                                         ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.
-------------------

        แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ำข้อกัน แต่จะซ้ำคัมภีร์ได้
ไม่ห้าม  สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
         ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

-------------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page