ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ประวัติพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
30 พรรษา
"บัณฑิตทางโลก...นักปราชญ์ทางธรรม"
พระ..สามเณร..เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายไม่ใช่คนไร้ปัญญา!!

นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ
เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จ.นราธิวาส
พ.ศ.2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สกลนคร
พ.ศ.2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรม
เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เป็นหัวหน้าชั้นม.ศ.4,ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2524 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2525-2527 เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลพิเศษ
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 3,600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526
อุปสมบท
2 มิ.ย.2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมะปัญญาบดี (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ปัจจุบันเป็นที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย วัดพระธรรมกาย(ปัจจุบันเป็นที่พระเทพญาณมหามุนี)
พระอนุสาวนาจารย์ คือพระเผด็จ ทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่พระราชภาวนาจารย์)
หน้าที่
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ
- ประธานสงฆ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น
การทำงาน
- ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
- ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ
- ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
- ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
- มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page