ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

วัดหรือพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ มี ๓ เสียงที่ห้ามขาด

วัดหรือพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ มี ๓ เสียงที่ห้ามขาด

1)‪‎เสียงสวดมนต์‬ การได้มาทำสังฆกรรมร่วมกัน มาระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์พร้อมกัน
ยังเป็นระลึกถึงสมณสัญญา ทบทวนความเป็นสมณะ

2)‪‎เสียงตักเตือน‬ กัลยาณมิตร ชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เราจะคอยตะล่อมเราให้อยู่ในความดีเสมอ
3)‪‎เสียงไม้กวาด‬ สิ่งหนึ่งที่ธำรงค์ศาสนาเรื่อยมา ก็คือการช่วยกันดูแลเสนาสนะ ให้สะอาดเสมอ


แล้วยิ่งเราเห็นของสะอาดตจนคุ้นตาแล้ว ใจเราก็
จะสะอาดตามไปด้วย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page