ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ร้อนระอุ... พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 7

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเมธีธรรมาจารย์ (‎เจ้าคุณประสาร‬ )ได้แสดงทัศนคติผ่านทางเฟสบุคส่วนตัวว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำลังจะประชุมเพื่อให้ความเห็นเรื่องการยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2535 ในมาตรา 7 ว่าด้วยที่มาของสมเด็จพระสังฆราช

ปรากฏข่าวนี้แพร่ออกไปผ่านสื่อมวลชนทำให้คณะสงฆ์ทั้งประเทศค่อนข้างแปลกใจ
ที่ แปลกใจเพราะไม่ปรากฎว่าใครเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ ดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วคณะสงฆ์ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะ สงฆ์ฉบับนี้ กลับไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวเลย โดยเฉพาะในมาตราที่สำคัญๆ
ประเทศ ไทยตั้งแต่ในอดีต ฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติและไม่ก้าวล่วงกิจการภายในซึ่งกันและกัน

รัฐบาลที่ดีย่อมถวายเกียรติต่อคณะสงฆ์ ไม่ละเมิดล่วงเกิน ไม่เดินตามแผนของคนบางกลุ่ม บางพวก
วันนี้ เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ถ้ารัฐบาลเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 7 ในส่วนที่มาของสมเด็จพระสังฆราช วันนั้นจะเป็นวันที่รัฐบาลคาดไม่ถึงว่าจะเป็นวันที่รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาด อย่างมหันต์จนไม่สามารถแก้ไขได้
ลองคิดทบทวนดู วันนี้ยังไม่สายเกินแก้
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page