ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ศึกษา ศัพท์ ป.6 - 2026 คำ

ศัพท์ ป.6 จากงานวิจัย ของคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2026 คำ
[1]คำศัพท์ พร้อมคำแปลไทย คลิก
[2]ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ข้างล่างนี้  เพื่อศึกษา (1)ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ (2)ประโยคตัวอย่าง (3)คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์จาก CambridgeLearner’s Dictionary
คำที่ 1 - 507
a little bit
box
copy
exclaim
habitat
lesson
Olympic
reduce
solve
togetherness
about
boy
coral
exclamation mark
hair
let
Olympic games
reef
some
toilet
above
bracelet
coral reef
excuse
half
letter
once
refrigerator
someone
toilet paper
accede
branch
coriander
exercise
Halloween
library
open
refuse
something
tomato
accident
brave
corn
exhausted
halt
life
opinion
region
sometimes
tomorrow
achievement
bread
corner
exhibition
ham
lifejacket
opposite
regular
son
tonight
across
break
correct
exit
hamburger
lift
orange
rehearsal
song
tooth
act
breakfast
correction
expansion
hammer
light
orchard
reindeer
songbook
toothache
action
breath
correctly
expensive
hand
like
orchid
relative
Songkran Day
toothbrush
activity
brick
cost
explore
handbag
lily
order
relax
soon
toothpaste
actor
bride
costume
expression
handkerchief
lime
origin
release
sorry
top
actress
bridge
cotton
extra
handsome
line
ostrich
remember
sound
topic
add
bright
cough
eye
hang
linguistics
other
repair
soup
tortoise
adventure
brilliant
count
eyelash
hangman
link
otherwise
repeat
south
toss
adventure story
bring
countable
fable
happen
lion
ouch
report
souvenir
total
advertisement
brink
country
happily
liquid
outer
reporter
space
touch
Aesop's fable
broke
course
face
happy
list
outside
represent
Spain
tourist
afraid
brook
cousin
fact
harbor
listen
oval
reproduce
spank
toward
Africa
broom
cover
fact-finding
hard
litter
over
reread
sparrow
towel
after
brother
cover with
factory
hare
little
ow
reserve
speak
tower
afternoon
brown
cow
fairest
harmful
live
own
residence
special
town
again
brush
cowboy
fairy
hat
living room
owner
resolution
species
toxin
against
bubble
crayon
fairy tale
hatch
local
Pacific Ocean
resort
specific
toy
age
bucket
crazy
fall
hate
location
pack
respond
speech
toy maker
agent
Buddha
cream
false
head
locker
package
responsible
spell
toy shop
agree
Buddhist
crocodile
familiar
headache
log
pad
rest
spend
trace
ahead
buffalo
cross
family
health
lollipop
page
restaurant
spider
tractor
aim
build
crosswalk
famous
hear
long
paint
retrieval
spill
traffic
air
building
crossword
fan
heart
long bean
painter
return
spinach
traffic light
aircraft
bump
crowded
fantasia
heartbeat
longan
painting
review
splash
tragic
airplane
bumper
crown
fantastic
heat
look
pair
revision
spoon
train
airport
burn
cruel
fantasy
heavy
look after
pajamas
reward
sport
train station
album
bus
crush
far
heel
Lord Buddha
palace
rewind
sport centre
trainer
all
bus station
cry
farm
height
lose
palm sugar
rhyme
spot
translate
alley
bus stop
culture
farmer
helicopter
lottery
panda
rice
spring
translation
allow
but
cup
fashion
hello
lotus
panther
rich
square
transmit
almost
butter
cupboard
fast
helmet
loud
papaya
ride
squeak
transport
along
butterfly
cure
fat
help
love
paper
right
squirrel
trash
aloud
button
curl
father
hen
love story
parade
ring
stadium
travel
alphabet
buy
curly
favor
here
lovely
paragraph
rink
stair
tray
always
buyer
curricular
favorite
hero
lover
pardon
ripe
stalk
treasure
amazing
cage
curtain
fear
hi
low
parent
river
stamp
tree
America
cake
cut
feast
hibiscus
luck
park
road
stand
trick or treat
among
calcium
dad
feature
high
lucky
part
roast
star
trip
amusement
calculate
dairy
February
high heels
lunch
partner
rob
start
trousers
ancient
calf
damage
feed
hill
lunch box
party
robin
state
truck
and
call
dance
feel
hind
luxury
pass
robot
station
true
Andes
camera
danger
fell
hippo
lychee
passport
rock
stationery
truly
angry
camp
dangerous
fence
history
macaroni
paste
rocket
statue
trunk
animal
campfire
dark
ferris wheel
hit
magazine
pattern
role
stay
try
animation
camping
dart
ferry
hmm
magic
pavement
roll
คำที่ 508 - 1014
steadfast
tube
ankle
can
data
festival
hobby
magic wand
peace
rollercoaster
steam
tulip
answer
Canada
day
fever
hold
magnify
peaceful
romantic
stem
tunic
ant
canal
dear
fewer
holiday
main
peacock
roof
step
tunnel
Antarctica
candle
death
field
home
make
peanut
room
stepmother
turn
anther
candlelit procession
December
fight
homework
malaria
pearl
rose
stepsister
turtle
anyone
candy
decide
figure
honey
male
peel
rose apple
stick
twice
anything
cap
decimal
file
honor
mall
pen
round
sticker
type
anywhere
cape
decision
fill
hoop
man
pen pal
route
still
ugly
apostrophe
capital
decorate
film
hop
mango
penalty
row
stir
uncle
apple
caption
deep
final
hope
mangosteen
penguin
royal
stocking
uncountable
April
car
delicious
find
hopelessly
manner
penicillin
rubbish
stomach
uncut
aquarium
card
democracy
fine
horoscope
many
penknife
rule
stomachache
under
architect
cardboard
dentist
finely
horror
map
people
ruler
stone
underground
area
carefully
depart
finger
horse
March
perch
run
stop
underline
Arise
carol
department
finish
hospital
perfect
runner
store
understand
arm
carousel
depth
fire
host
marigold
period
sacred
storm
underwater
army
carriage
describe
firecracker
hot
marine
permission
sad
story
uniform
around
carrot
desert
fireplace
hot dog
mark
person
safari park
storybook
unit
arrange
carry
design
fish
hotel
market
personality
safe
straight
unpack
arrival
carton
designer
fish sauce
hour
marry
pet
Sahara
strange
unscramble
arrive
cartoon
desk
fisherman
house
Mars
phenomenon
sail
straw
until
art
case
dessert
fishing
housework
marvelous
phone
saint
stream
unusual
article
cash
detail
fit
how
mask
photo
salad
street
up
artist
cast
detective
five hundred
however
mat
photocopy
sale
strength
upon
Asia
castle
detective story
flag
huckleberry
match
photograph
salt
stress
upset
ask
cat
diagram
flap
hum
material
phrase
same
stretch
Uranus
asleep
catch
dialog
flesh
human
math
physical
sand
strike
use
aspirin
caterpillar
diamond
flip
hundred
mathematics
physical education
sandal
stripe
useful
astronomy
cause
diarrhea
float
hungry
matter
physics
sandwich
strong
usually
attack
cave
diary
flood
hunter
May
piano
satisfy
structure
vacation
attain
CD player
dice
floor
hurry
maze
pick
Saturday
student
Valentine's Day
audio
ceiling
dictionary
florist
hurry up
meal
picnic
Saturn
studious
vegetable
August
celebrate
die
flower
hurt
mean
picnic basket
save
study
vehicle
aunt
celery
difference
flower market
husband
meaningful
picture
saw
stuffing
Venus
Australia
cell
different
flume
hyphen
measure
pie
say
style
verse
aviary
cell phone
difficult
fly
ice
meat
piece
scare
subject
version
awake
cent
digest
foggy
ice cream
mechanical
pier
scarf
sublime
Vesuvius
away
center
digital
folk
ice skate
medical team
pig
scary
submarine
victory
baby
central
dining table
follow
idea
medicine
pigsty
scene
subway
video camera
back
centre
dinner
food
identify
meet
pill
school
success
video game
backpack
century
dip
foot
idol
meeting
pillow
science
suddenly
village
bad
ceremonial
direction
football
if
melt
pilot
scold
suffer
vinegar
badminton
ceremony
director
for
ill
member
pineapple
scooter
suffering
violin
bag
chair
dirty
forehead
illness
memorable
ping-pong
score
sugar
Virgo
bake
change
discover
forest
image
mend
pink
Scorpio
suggestion
vision
bakery
chant
discuss
forever
imagination
mention
piranha
scream
suit
visit
baking powder
character
disgust
forget
imagine
Mercury
pirate
screen
suitcase
visual
bald
charity
dish
form
imitate
mermaid
Pisces
script
summary
vitamin
ball
charming
display
fortune stick
immediately
mess
pitch
sea
summer
vocabulary
ballerina
chart
distance
forward
important
message
pizza
seahorse
sun
voice
balloon
chase
diver
found
improve
metal
คำที่ 1015-1521
place
seal
Sunday
volcano
banana
chat
divide
founder
in front of
metre
plain
search
sunflower
volleyball
band
chauffeur
doctor
fox
inch
middle
plan
seashell
sunglasses
vote
bank
cheap
documentary
France
incorrect
midnight
plane
season
sunhat
wafer
bar
check
dog
free
indent
mile
planet
seat
sunlight
wag
barge
cheer
doing
freeze
India
milk
planetarium
seawater
sunny
wake
barn
cheerful
doll
Friday
information
million
plant
section
sunset
wake up
base
cheese
doll section
friend
ingredient
mind
plaster
secure
super
walk
baseball
cheetah
dollar
friendship
insect
miniature
plate
see
superlative
walkman
basket
chemist
dolly
fright
insert
minute
play
seed
supermarket
wall
basketball
cherry
donate
frog
inside
mirror
play time
sell
superstar
wallet
bat
cherry tomato
donkey
from
instruction
miss
player
send
sure
want
bath
chew
door
front
instrument
mistake
playground
sense
surely
warm
bathroom
chick
dot
fruit
intelligence
mix
please
sentence
surf
warm up
battle
chicken
double
full
interactive
mixture
pleasure
separate
surprise
wash
beach
child
down
full moon night
interesting
model
plod
September
survey
wash out
beak
children
downstairs
full stop
internet
model car
plum
sermon
swap
waste
bean
children's day
dragon
fume
interview
modern
pocket
servant
sweat
watch
bear
chili
dragonfly
fun
introduce
mom
poem
serve
sweater
water
bear cub
chill out
drama
function
invent
monastery
point
sesame seed
sweep
waterfall
bear hunt
chimney
draw
funny
inverted commas
Monday
poison
set
sweet
waterproof
beard
China
drawing
funny story
invitation
money
poisonous
setting
swim
wave
beat
chip
dream
fur
invite
monk
polar
several
swimmer
wavy
beautiful
chocolate
dress
furniture
iron
monkey
police
shadow
swimming pool
way
because
choice
drink
furry
irregular
month
police station
shake
swimming suit
way of life
become
choose
drive
future
island
monument
policeman
shampoo
swing
wear
bed
chop
driver
gadget
item
moon
polite
shape
syllable
weather
bedroom
chorus
droop
gallery
jackal
moon cake
pollute
shark
symbol
website
bee
Christmas
drum
gallon
jacket
mop
pomelo
shell
system
wedding
before
Christmas Day
dry
gallop
jack-o'-lantern
more
pond
shiny
table
Wednesday
beg
church
duck
game
jade
morning
pool
ship
tablespoon
weed
begin
cinema
durian
gap
jam
mortar
poor
shirt
tadpole
week
beginning
circle
during
garage
January
mostly
pop
shiver
tail
weekend
behave
city
dust
garbage
Japan
mother
popcorn
shoe
take
weigh
behind
clap
dustbin
garden
jar
motorcycle
poppy
shoot
tale
welcome
bell
class
duty
garland
jasmine
mount
popular
shop
talent
well
beloved
classical
dwarf
garlic
jeans
mountain
porcelain
shop assistant
talk
wet
below
classify
dynasty
gate
jellyfish
mountain bike
portfolio
shopping
tall
whale
belt
classmate
each
gelatin
jeweler
mouse
positive
shopping mall
tamarind
what
bench
classroom
eagle
Gemini
jigsaw
mouth
possible
shore
tame
wheel
bend
clean
ear
gentle
job
move
post office
short
tank
when
beside
cleaner
earache
geography
jog
movie
postcard
shout
tape
whenever
best
clear
earth
Germany
join
movie theater
poster
show
tape recorder
where
between
clever
easily
get
journalist
mug
pouch
shower
tar
whether
beyond
click
east
get to
journey
mummy
pour
shred
target
which
bicycle
climb
easy
ghost
juice
mural painting
pout
shy
task
while
bide
clip
eat
ghost story
July
museum
powder
sick
taste
whisker
big
clock
eclipse
giant
jump
music
practice
side
Taurus
whisper
Big Ben
close
edge
gift
June
musical
pray
sign
taxi
white
bike
closet
education
giraffe
jungle
mystery
predict
silent
tea
who
bill
cloth
eel
girl
Jupiter
myth
prediction
silly
tea bag
why
bin
cloth bag
effect
คำที่ 1522 - 2026
give
just
name
preparation
simple
teach
wide
binoculars
cloud
egg
glad
kangaroo
nap
prepare
since
teacher
wife
biography
clove
Egypt
glass
keep
napkin
present
sing
team
wild
bird
clown
either
glass slipper
keeper
narrow
president
singer
tear
wildlife
birdbath
club
elbow
glove
kennel
national
pretty
single
teddy bear
win
birth
coach
electronic
glue
key
nationality
price
singlet
telephone
wind
birthday
coat
elephant
go on
key chain
nativity
priest
sink
television
window
birthday present
coconut
elk
goal
kick
nature
prince
tell
windy
bishop
coffee
e-mail
godmother
kid
naughty
princess
sister
temple
wing
bite
coin
emerald
gold
kill
near
principle
sit
tennis
wink
black
cold
emission
golden
kilogram
necessary
prior
situation
tennis player
winner
blackboard
collage
end
golf
kind
neck
prize
size
tennis racket
winter
blank
collar
energy
golf course
king
necklace
problem
skate
tent
wipe
blanket
collect
engine
good
kingdom
need
quack
skateboard
terrible
wise
bleeding
collection
engineer
goodbye
kiss
needle
quarter
ski
test
wish
blend
colon
England
goodness
kitchen
negative
queen
skiing
text
without
blender
color
English
gown
kitchenware
neighbor
question
skill
thank
wizard
blind
column
enjoy
grade
kite
nervous
quick
skin
theater
wolf
blink
comb
enlightenment
grain
kitten
nest
quickly
sky
there
woman
block
combine
enough
grammar
knee
never
quiet
sky train
thick
wonderful
blond
come
enter
grand
knife
new
quietly
sled
thief
wood
bloom
comedy
entertainment
grandfather
knob
newspaper
quite
sleep
thin
wool
blouse
comfort
entrance
grandmother
knock
next
quiz
sleepy
thing
word
blue
comma
entry
grandpa
know
nice
quotation
sleeveless
think
work
board
commemorate
envelope
grandparent
knowledge
nicely
rabbit
sleigh
thirsty
worksheet
board game
company
envious
grape
koala
nickname
race
slice
thought
workshop
boat
compare
environment
graph
label
night
racket
slide
thousand
world
body
compass
equipment
grass
lack
Nile
radio
slim
thread
worm
boil
competition
equivalent
grate
ladle
nobody
raft
slip
threaten
worry
bone
complete
eraser
grave
lady
noise
railroad
slow
throne
worse
bonus
compress
erupt
gray
lake
noodle
railway station
slowly
through
worship
book
computer
escape
great
lamp
north
rain
small
throughout
wound
book shelf
computer programmer
especially
Greece
land
nose
rainforest
smash
throw
wow
bookmark
concert
estate
green
lane
note
rainy
smell
thumb
write
bookshop
conditional
eve
Greenland
language
notebook
raisin
smile
thunder
writer
bookworm
cone
even
greeting
Lao
nothing
rambutan
smoke
ticket
writing pad
boot
confident
evening
greeting card
large
notice
range
smooth
tidal wave
wrong
booth
congratulation
event
grid
last
November
rarely
smuggler
tidy
yard
bore
consist of
ever
grocery
laugh
number
rat
snack
tie
yawn
boring
constant
Everest
ground
laundry
nurse
read
snail
tiger
yeah
borrow
constipation
everybody
group
lazy
object
reader
sneeze
time
year
bossy
contact
everyday
grow
lead
ocean
ready
snow
timetable
yellow
both
content
everyone
guard
leader
o'clock
real
snowboard
tiny
yesterday
bottle
context
everything
guava
learn
October
really
soak
tip
yet
bottom
continue
evil
guess
leather
octopus
reason
soap
tired
yippee
bough
conversation
exact
guest
leave
odd
reasonable
soccer
tissue
yoghurt
boulevard
cook
example
guide
left
office
recipe
social
title
young
bounce
cookbook
excellent
guideline
leg
officer
record
sock
today
yuck
bow
cookie
except
guitar
lemonade
often
recycle
soda
toe
zebra
bowl
cool
excite
gum
length
oh
red
soil
toenail
zoo
bowling
copper
excited
guy
Leo
old
red onion
soldier
together
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page