ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ "ธรรมกาย" ถาม : ธรรมกายที่กล่าวถึงในวิชชาธรรมกายคืออะไร ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ และเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ?

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ "ธรรมกาย"
ถาม : ธรรมกายที่กล่าวถึงในวิชชาธรรมกายคืออะไร ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ และเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ?
ตอบ : ธรรมกาย ในวิชชาธรรมกาย หมายถึง กายแห่งการตรัสรู้ธรรม คือกายของพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกันกับที่พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัคคัญญสูตรว่า “ธรรมกายเป็นชื่อของตถาคต” และในวักกลิสูตรว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”
ธรรมกายเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีกล่าวถึงในพระพุทธศาสนาทุกนิกาย
_____________________________
- ที. ปา. 11/55/91-2.
- สํ. ข. 17/216/147.
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page