ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระเจดีย์ คืออะไร ? ทำไม? ต้องสร้างพระเจดีย์

พระสถูปเจดีย์สาญจี ในประเทศอินเดีย

พระสถูปเจดีย์สาญจี ในประเทศอินเดีย

พระเจดีย์ (pagoda)หมายถึง ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร หมายถึง ที่เคารพนับถือ, ที่สำหรับบูชา, คนที่ทรงคุณวุฒิอันเป็นที่เคารพนับถือ, สิ่งซึ่งก่อเป็นยอดแหลมเป็นที่บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น.... 
เจดีย์ในพระพุทธศาสนาแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. พระธาตุเจดีย์
คือ เจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือ พระธาตุ เช่น พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ บรมบรรพต(ภูเขาทอง)วัดสระเกศ ฯลฯ
2. พระธรรมเจดีย์
มี ผู้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากการที่ทรงมีพุทธดำรัสก่อนพุทธปรินิพพานว่า พระธรรมวินัยจักเป็นศาสดาแทนพระองค์ จึงเกิดมีการคิดจารึกพระธรรมลงบนวัตถุแล้วนำมาบูชาแทนพระธรรม เช่น พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ ฯลฯ
3. บริโภคเจดีย์
คือ สถานที่หรือสิ่งของทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น สังเวชนียสถานทั้งสี่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธบริขาร ฯลฯ
4. อุเทสิกเจดีย์
คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย โดยไม่มีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจน เช่น พระพุทธรูป พระผง พระเครื่อง พระพุทธบาท ฯลฯ
ข้อมูลจากเว็บพระบรมสารีริกธาตุ
http://www.relicsofbuddha                                                     
ขอบคุณข้อมูลจาก www.palungjit.com

พระสถูปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและเสาพระเจ้าอโศก

พระสถูปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและเสาพระเจ้าอโศก

พระเจดีย์กับชาวพุทธ
ทุกยุคทุกสมัย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออก พระเจดีย์เป็นสัญลักณ์ของความเจริญในพระพุทธศาสนา พระเจดีย์เป็นหลักฐานให้ชาวพุทธรุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ดังนั้นพระเจดีย์ยิ่งมีมากเท่าใด ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคนั้น

พระสถูปเจดีย์สาญจี ในประเทศอินเดีย

พระสถูปเจดีย์สาญจี ในประเทศอินเดีย

รูปทรงสถูป ศิลปอินเดียสมัยโบราณ
พระสถูปสมัยพระเจ้าอโศกนั้น มักทำตัวสถูปกลม รูปทรงเหมือนขันน้ำหรือโอคว่ำข้างบนทำเป็นพุทธอาสน์สี่เหลี่ยมตั้งไว้และมีฉัตรปักบนนั้นเป็นยอด ใต้ ตัวสถูปทำเป็นฐานรอง รอบฐานทำเป็นที่สำหรับเดินประทักษิณ แล้วมีรั้วล้อมรอบ (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2469: 37-38) ดังพระสถูปสาญจี ศิลา ที่ยังคงเหลือเป็นหลักฐานมาถึงยุคปัจจุบันนี้

สัดส่วนของการสร้างพระสถูปสาญจี ในสมัยพระเจ้าอโศก

สัดส่วนของการสร้างพระสถูปสาญจี ในสมัยพระเจ้าอโศก

ภาพแกะสลักองค์พระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ภาพแกะสลักองค์พระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

รูปสิงห์ ที่หัวเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

รูปสิงห์ ที่หัวเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

เสาพระเจ้าอโศก ในประเทศอินเดีย

เสาพระเจ้าอโศก ในประเทศอินเดีย

องค์แรกของ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

องค์แรกของ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

องค์เดิมของ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

องค์เดิมของ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อยอดครั้งแรก

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อยอดครั้งแรก

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มุมสูง

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มุมสูง

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

เปรียบเทียบรูปทรงพระปฐมเจดีย์องค์เก่าและองค์ใหม่ที่บูรณะเพิ่มถึง 3 ครั้ง

เปรียบเทียบรูปทรงพระปฐมเจดีย์องค์เก่าและองค์ใหม่ที่บูรณะเพิ่มถึง 3 ครั้ง

พระปฐมเจดีย์ภาพผ่าให้เห็นภายใน มีสถูปเก่า ที่สร้างองค์ใหม่ครอบไว้

พระปฐมเจดีย์ภาพผ่าให้เห็นภายใน มีสถูปเก่า ที่สร้างองค์ใหม่ครอบไว้

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page