ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ไม่น่าเชื่อ !! ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์ ยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้

ไม่น่าเชื่อ !!  ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์   ยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ พระอนิล   
(ภาพจากไทยรัฐ - ขอขอบคุณ)

 
ในยุคบรรพกาล ได้มีชนเผ่าเชื้อสายอริยกะหรืออารยัน  อพยพเข้ามาตั้งรกรากและ
ราชธานี  ณ เชิงเขาหิมาลัย

ก่อนหน้านั้น ดินแดนแถบนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมิลักขะ ซึ่งมีความเจริญน้อยกว่า

ศากยวงศ์ทั้งหลายมีเชื้อชาติเป็นชาวอริยะหรืออารยัน ซึ่งเหล่าศากยวงศ์ ล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญประการหนึ่งคือ ถือตัวจัด  ด้วยถือว่าชาติตระกูล ของตนอยู่ในวรรณะกษัตริย์ อันเป็นวรรณะสูงสุด แม้ในเหล่าวรรณะกษัตริย์ด้วยกัน เจ้าศากยะก็ถือตัวว่ายิ่งใหญ่และบริสุทธิ์โดยสายเลือดกว่าใคร ๆ

ด้วยเหตุนี้ บรรดาเจ้าศากยะจึงอภิเษกสมรสกันในหมู่พี่น้องร่วมพระบิดา มารดาเดียวกัน หรือในหมู่วงศานุวงศ์ใกล้ชิด เช่น กับราชวงศ์โกลิยะ แห่งกรุง เทวทหะ

ต้นตระกูลของศากยวงศ์และโกลิยวงศ์นั้น  สืบเชื้อสายมาจาก พระเจ้าโอกกากราชด้วยกันทั้งคู่
 
ต้นตระกูลของศากยวงศ์  สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช พระราช โอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชเป็นผู้ตั้งศากยวงศ์    และตั้งที่ นครกบิลพัสดุ์  ซึ่งเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อน   เมืองกบิลพัสดุ์ เป็นนครหลวงของแคว้นสักกะ  ส่วนโกลิยวงศ์นั้น  มีเมืองเทวทหะเป็นนครหลวงของแคว้นโกลิยะ

พระเจ้าสุทโธทนะ แห่งศากยวงศ์อภิเษกสมรสกับ พระนางสิริมหามายาแห่งโกลิยวงศ์
มีพระโอรส ๑ พระองค์คือ  เจ้าชายสิทธัตถะ

พระเจ้าสุกโกทนะ ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งศากยวงศ์ อภิเษก
สมรสกับ พระนางกิสาโคตมี มีพระโอรส ๑ พระองค์คือ  เจ้าชายอานนท์ที่มา :  http://www.dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-16.htm  - ขอขอบคุณ[ท่านที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์  ได้จาก
บทความข้างล่างนี้]

ศากยวงศ์  โดย  ทับตะวัน

แคว้นสักกะ และศากยวงศ์  โดย nathaponson

ความเป็นมาของศากยวงศ์และโกลิยวงศ์  โดย  พระครูวิสุทธินพคุณ  

*+*+*

พระอนิล ธมฺมสากิโย หรือ พระ ดร.อนิล ศากยะ   ราชวงศ์ศากยะสายพระอานนท์


พระอนิล ธมฺมสากิโย หรือพระ ดร.อนิล ศากยะ เป็นชาวเนปาล สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์ มาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี  ทรงสั่งสอนหลักธรรมใน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
และส่งเสริมให้เรียนรู้ จนกระทั่งเดินทางไปเรียนจบ ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


พระอนิล เล่าเรื่องศากยวงศ์

สำหรับ ศากยวงศ์ พระอนิลบอกว่า "อาตมาเคยทำการสืบวงศาคณาญาติ หลักฐานพอทราบได้ว่าน่าจะเป็นสายของพระอานนท์ที่ย้ายไปอยู่ที่กาฐมาณฑุ สมัยพุทธกาล และที่เนปาลเองก็ยังมีกระจายอยู่ และนามสกุลอันนี้ต้องเป็นศากยะ เปลี่ยนไม่ได้"

การดำรงอยู่ของศากยะ "การแต่งงานต้องแต่งในตระกูล แต่หมายความว่า จะต้องไม่ใกล้ญาติ ต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า ๗ ชั่วคน และนามสกุลต้องเป็นศากยะ ด้วยกัน เพื่อจะต้องการรักษาเลือดให้บริสุทธิ์ไว้  เราอาจเคยอ่านในพุทธประวัติ แต่ในแง่ความเป็นจริงปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่"

เงื่อนไขอื่นๆที่แสดงว่าเป็นศากยวงศ์คือ "ยืนยันด้วยพิธีกรรม เชื้อสายนี้ ต้องบวชเณร ต้องแสดงตัวเองเหมือนเจ้าชายในตระกูล เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ ดังนั้น เด็กชายในตระกูลนี้ อายุ ๔ หรือ ๕ ขวบ ต้องบวชเณร ๔ หรือ ๕ วัน"

การบวชเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของตระกูลศากยะ ผู้ชายทุกคนต้องบวช ต้องออกบิณฑบาต 
ถ้าไม่ได้บวชถือว่าไม่สมบูรณ์  

ศากยะทุกตระกูล ต้องมีวัดประจำตระกูล และมีห้องพระในบ้าน ห้องสำคัญที่สุดนี้ ถ้าใคร
ไม่ได้ผ่านพิธีกรรมจะเข้าไม่ได้ เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ ทางสายเลือด  และต้องมีพิธีกรรมของตระกูลอยู่เรื่อย ๆ ตลอดปี


ต้นตระกูลเกี่ยวโยงกับพระอานนท์

"ต้นตระกูลอาตมาเกี่ยวโยงกับตระกูลที่ย้ายมาค้าขายที่กาฐมาณฑุ สมัยพุทธกาล"

พระอนิล บอกความเป็นมาของตระกูลศากยะของตน ก่อนอธิบายว่า หลักฐานที่มี
อยู่เป็นภาษาสันสกฤต เป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ ๒ หรือ ๓ ชื่อ “มูลสราวาสติวาทิน”

คัมภีร์กล่าวว่า มีญาติของพระอานนท์มาค้าขายอยู่ที่กาฐมาณฑุ เมื่อมีพ่อค้าจาก
กรุงกบิลพัสดุ์ มาค้าขายที่กาฐมาณฑุ  ญาติพระอานนท์จึงเข้าถามพ่อค้าว่า เจอพระอานนท์บ้างหรือไม่

พ่อค้าบอกว่าเจอประจำ เมื่อใดที่เห็นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นพระอานนท์นั่งอยู่ข้าง ๆ

ดังนั้น ญาติพี่น้องเลยขอร้องให้พ่อค้าช่วยกราบทูลพระอานนท์ว่า มีญาติพี่น้อง ของท่านมาตกยากอยู่ที่กาฐมาณฑุ  อากาศหนาว เดินทางลำบาก อยากจะไป กราบพระอานนท์ แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ อยากให้มาโปรดญาติพี่น้องบ้าง

เมื่อพ่อค้าส่งข่าวถึงพระอานนท์ ท่านจึงเดินทางไปเยี่ยมญาติ เมื่อกลับถึงที่ประทับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ปรากฏว่าเท้าแตก

พระพุทธเจ้า ทอดพระเนตรเห็น ตรัสถามว่าได้ความว่า เพราะพระอานนท์ไป เยี่ยมญาติที่กาฐมาณฑุมา อากาศหนาวมาก จะสวมรองเท้าก็ไม่ได้ เพราะผิด พระวินัย พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ถ้าเป็นการเดินทางลักษณะนี้ควรใส่รองเท้าได้

"คัมภีรมูลสราวาสติวาทินนี้ โยงได้ว่า  ต้นตระกูลของอาตมาที่กาฐมาณฑุ เป็น ตระกูลเดียวกัน อาตมาเป็นญาติทางพระอานนท์"


 ดังนั้น  ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์   ยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้
อย่างไม่น่าเชื่อ !!
รายละเอียด โปรดอ่านเพิ่มเติมจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์  
http://www.thairath.co.th/today/view/37732
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page