ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เกี่ยวกับการบรรยายโดยผู้นำระดับโลก ของ The World Policy Institute

Thaksin Shinawatra in Private Discussion
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Global Leader Briefing Series
ซึ่งเป็นการเชิญบุคคลซึ่งถือเป็นผู้นำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นด้านรัฐบาล ธุรกิจ
ผู้นำภาคประชาสังคมจากทั่วโลก และผู้นำภาคเอกชน ฯลฯ มาเป็นผู้
บรรยายสรุปสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะกับแขกผู้ร่วมกิจกรรม
ที่ต้องเป็นผู้มีความสำคัญระดับผู้นำเท่านั้น เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอ
การแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของโลก
ผู้บรรยายจะบรรยายให้กับคณะกรรมการ และผู้กำหนดนโยบาย
ระดับสถาบันทั่วโลก รวมทั้งคณะกรรมการ สมาชิกสภาที่ปรึกษา
และผู้สนับสนุนที่สำคัญอื่นๆ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและหาแนวทาง
ที่สร้างสรรค์เพื่อการวางนโยบายระดับโลกด้านต่างๆ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของ World Economic
Roundtable ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันของ New America's Economic
Growth Program และ the Walter Eberstadt World Economic
Policy Program at the World Policy Institute
ที่จะช่วยส่งเสริมองค์กรด้านธุรกิจการลงทุน และองค์กรชุมชนต่าง ๆ
ทุกฝ่าย เพื่อกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนา
และความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริม
การอภิปรายนำเสนอ การระดมความคิด เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page