ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ตอบข้อข้องใจ บูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย เป็นอย่างที่เขาว่าไหม วัดพระธรรมกายหลอกลวง จริงหรือ

 สงสัยจริงๆ!!
บูชาข้าวพระ 
วัดพระธรรมกาย
null
#ถวายอาหาร #พระพุทธเจ้า #วัดธรรมกาย 
#หลอกลวง #มอมเมา#
เอาเรื่องไม่จริงมาบอก #จริงเปล่า
มาได้ยินคำนี้ พอ ๆ กับที่ได้มารู้จักวัด
มากี่ครั้งก็ชอบบรรยากาศนั่งสมาธิเงียบ ๆ สงบนะ
แต่ก็เก็บความสงสัยไว้ไม่ได้ เลยถามคนโน้นคนนี้ 
ได้คำตอบมาแล้ว แต่ขอค้นต่ออีกหน่อยนะ(อารมณ์อยากรู้ 55
จนได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เลยมาเล่าสู่กันฟัง

อันดับแรกต้องมารู้จักคำนี้กันก่อน 
บูชาข้าวพระ = บูชา + ข้าว + พระ

บูชาหมายถึง การเคารพ ยกย่อง นับถือบุคคลที่ควรเคารพ 
เช่น พระรัตนตรัย พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นต้น 
ในที่นี้หมายถึงการบูชาด้วยเครื่องสักการะอันประณีต

ข้าวอันนี้คงไม่ต้องบอก แต่หมายรวมถึง ข้าวและน้ำ หรืออาหารอื่น ๆ เป็นต้น
พระ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
โดยรวมคือ การถวายทานวัตถุอันประณีต เช่น ข้าวและน้ำ เป็นต้น
แด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
null
มาถึงตรงนี้สงสัยอีก ก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้ว 
การบูชาข้าวพระจะถวายยังไงและจะได้บุญได้อย่างไร?

ได้คำตอบในอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรบอกว่า 
ยังทำได้ กล่าวคือ ให้ตั้งพระพุทธรูปในฐานะประมุขของสงฆ์ 
ถวายทานแด่พระพุทธองค์ก่อน แล้วจึงถวายแด่พระสงฆ์ 
ส่วนจะได้บุญอย่างไรในเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว 
มาเข้าใจตอนเจอพุทธดำรัสบาลี(อย่าเพิ่งหันหน้าหนีนะ พอพูดถึงภาษาบาลี) 
ว่า “ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต วาปิ สเม จิตฺเต สมํ ผลํ”  
แปลว่า ไม่ว่าพุทธองค์จะดำรงพระชนม์อยู่ หรือปรินิพพานแล้วก็ตาม 
หากบุคคลถวายทานมีจิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญย่อมเท่ากัน

 มีเกร็ดอีกนิดหนึ่งว่า การบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนที่วัด
จะมีความแตกต่างกว่าจากบูชาตามประเพณี 
ซึ่งเป็นแบบขอถึงพระรัตนตรัย ตรงที่
ทุกอาทิตย์ต้นเดือนเป็นการบูชาแบบเข้าถึงเป็นชั้น ๆ 
ตามกำลังของสมาธิผู้ถวาย 
โดยนึกน้อมเอาพระพุทธปฏิมามาตั้งไว้ในกายเป็นนิมิตกสิณ 
และระลึกถึงพุทธคุณจนใจเป็นสมาธิ 
เมื่อจิตผ่องใสจนเห็นองค์พระปฏิมาก
รได้ชัดเจนมากขึ้นเท่าใด การนึกน้อม
วัตถุทานที่จะถวายก็ยิ่งชัดเจนเท่านั้น 
ถือเป็นการบูชาที่ประกอบในมรรคมีองค์ 8

 เมื่อก่อนมักคิดว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยิน ไม่เคยเห็น   
ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้(ทั้งเรื่องที่ตัวเองชอบและไม่ชอบ) 
แต่จริง ๆ แล้ว ความจริงหรือสัจธรรมเป็นของจริงที่รอเราไปพิสูจน์ 
แต่เราต้องเปิดใจเข้าไปหาและไม่ละความพยายามจนกว่าจะสำเร็จ
                                                                                                                                                       Cr. พาลัน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page