ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อานิสงส์ให้ทานโดยไม่เคารพ

null
พระบรมศาสดา  ทรงตรัสเล่าเรื่องเวลามพราหมณ์ ว่าด้วยการให้ทานที่มีผลมาก  แก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บุคคล ผู้ให้ทานที่ประณีตหรือไม่ก็ตาม  หากให้โดยไม่เคารพในทาน ไม่ทำความนอบน้อมในทาน  ไม่ได้ให้ด้วยมือของตนเอง  ให้ของที่เหลือเดน  แล้วให้ทานโดยไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม คือ ให้ไปอย่างนั้นเอง  แต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะมีผลอะไรต่อไป  คือให้ ๆ ไปให้พ้นหูพ้นตา ทานนั้น ๆ จะส่งผลให้เขา
เมื่อไปเกิดในที่ใดก็ตาม
แม้มีทรัพย์มาก  จิตของผู้นั้นย่อมไม่ยินดีที่จะทานอาหารอย่างดี  จะรับประทานแต่ของเก่า  ค้างคืน  
แม้มีทรัพย์มาก  ย่อมไม่ยินดีที่จะใช้ผ้าเนื้อดี  ชอบแต่ผ้าเนื้อหยาบ
แม้มีทรัพย์มาก  ย่อมไม่ยินดีที่จะใช้พาหนะดี ๆ ชอบแต่ของเก่า ๆ
แม้มีทรัพย์มาก  ย่อมไม่ยินดีที่จะทรัพย์นั้นมาบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่ตนปรารถนา 
แม้ บริวารของผู้ให้ทาน คือ บุตร ภรรยา ทาส คนรับใช้  เป็นต้น  ก็ไม่เชื่อฟัง เหล่านี้เป็นผลแห่งกรรมที่ทำทานโดยไม่เคารพ  ไม่ตระหนักเห็นคุณค่าในการทำทาน  
ส่วน บุคคลผู้ให้ทานที่ประณีตหรือไม่ก็ตาม  ถ้าให้ทานโดยเคารพ  ทำความนอบน้อมในทาน  ให้ทานด้วยมือของตนเอง  ให้ของที่ไม่เหลือเดน  และให้ทานโดยเชื่อกรรมและผลของกรรม  ทานนั้นจะส่งผลให้เขา
เมื่อ ไปเกิดที่ใดก็ตาม  จิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อรับประทานอาหารอย่างดี ย่อมยินดีในการใช้ผ้าเนื้อดี  ย่อมยินดีในการใช้ยานพาหนะดี ๆ  จิตของเขาย่อมยินดีในการบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่น่าปรารถนา  แม้บริวารของผู้ให้ทาน คือ บุตร ภรรยา  ทาส  คนรับใช้  เป็นต้น  ย่อมเชื่อฟัง  ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งกรรมที่ทำทานโดยเคารพ 
คุณครูไม่ใหญ่
วันศุกร์ที่  ๑๖  มกราคม พ.. ๒๕๔๗
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page