ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เมืองกบิลพัสดุ์

รูปภาพ

ซากอาคารพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ (Kapilavatthu)
เมืองหลวงของแคว้นสักกะ และเป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ
พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์ทรงเจริญเติบโตและประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ ๒๙ ปี
ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนตอนเหนือประเทศอินเดีย
ซึ่งยังคงเหลือซากของเมืองและพระราชวังอยู่เป็นหลักฐาน


รูปภาพ

รูปภาพ

แนวกำแพงเมืองและประตูเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ฝั่งตะวันออก
ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
(การเสด็จออกผนวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่)
พระองค์เสด็จประทับบนหลังม้ากัณฐกะ พร้อมกับนายฉันนะ
เหาะไปทางอากาศเป็นอภินิหาร
ซึ่งมีความหมายว่าทรงข้ามโอฆสงสาร หรือการข้ามสังสารวัฎ
ประมุขเหล่าทวยเทพเทวดาอันมี “พระอินทร์” ถวายการถือฉัตรกั้น
และท้าวมหาพรหมชื่อ “ฆฎิการพรหม”
ทรงถือเครื่องอัฐบริขารเหาะเสด็จไปเบื้องหน้า
ทั้งนี้ มีพระยามารชื่อ “วัสสวดีมาร” คอยติดตามขัดขวางด้วยเมืองสังกัสสะ

รูปภาพ

ซาก “เทโวโรหนสถูป” เมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ
สถานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ในปัจจุบันมีเหลือแต่เพียงซากพระอุโบสถ หรือซาก “เทโวโรหนสถูป”
เป็นเสมือนกองดินเป็นเนินสูงขึ้นไปขนาดใหญ่
และเบื้องล่างอยู่ใกล้เคียงกันนั้น มี “ยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช”


• เมืองสังกัสสะ
สถานที่ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44853


เมืองพาราณสี

รูปภาพ

แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี

• แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี มหานทีแห่งศรัทธา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48767


• แม่น้ำโรหิณี แม่น้ำอโนมานที

• ลัฏฐิวัน แคว้นมคธ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page