ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

กระจ่างเสียที...
เหตุที่อุโบสถวัดพระธรรมกายไม่เหมือนวัดอื่น?อีกมุมที่สื่อไม่ได้นำเสนอ


-นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์(ในหลวง) เพื่อวางศิลาฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
 

-อุโบสถเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ โดยมีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเป็นต้นแบบ การออกแบบยึดหลักความแข็งแรง คงทน เรียบง่าย แต่สง่างาม มีช่อฟ้าคู่ หลังคาโค้งรับกับขอบฟ้า ด้านหลังอุโบสถของวัดพระธรรมกายจารึกข้อความเกี่ยวกับการสร้างอุโบสถไว้บน แผ่นหินอ่อน การก่อสร้างทำด้วยความละเอียดและประณีต วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดคัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในสมัยนั้น ดังเช่น หินเกล็ดที่ประดับผนังโบสถ์ภายนอก ต้องคัดเลือกหินทีละเม็ด เลือกเฉพาะเม็ดที่มีสีขาวบริสุทธิ์เท่านั้น
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page