ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ประเทศอิตาลีได้รับรองสถานะพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ

ประเทศอิตาลีได้รับรองสถานะพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการโดยเมื่อต้นปี ค.ศ. 2000 รัฐสภาอิตาลีได้ลงนามความตกลงกับประธานสหภาพสมาคมพุทธในอิตาลีเพื่อให้ศาสนา พุทธมีสถานะเป็นทางการในอิตาลี 

ผลจากการรับรองอย่างเป็นทางการทำให้ ผู้เสียภาษีสามารถแบ่งภาษีในอัตราร้อยละ 0.8 ของภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ต้องชำระให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปบริจาคให้องค์กรทาง พุทธศาสนาได้    
     
แหล่งข้อมูล
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Dharma-Direct/conversations/messages/1253

An article published in a Buddhist magazine (Buddhayana Quarterly )  from Holland, on page 5, January 2001, European News:  ITALY - BUDDHISM RECOGNISED
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page