ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์เจดีย์ เมืองกุสินารา

รูปภาพ

จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
โทณพราหมณ์เจดีย์ เมืองกุสินารา


• โทณพราหมณ์เจดีย์ เมืองกุสินารา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48446

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

รูปภาพ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๙
ประดิษฐาน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย


รูปภาพ

พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของไทย
โดยผู้ออกแบบคือ ร.ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
โดยเน้นให้เป็นศิลปะในรัชกาลที่ ๙ รัชกาลปัจจุบัน
มีขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
มุมด้านหน้ากว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร ลานประทักษิณ ๑๒ เมตร
บานประตู-หน้าต่างเป็นไม้สาละ
อันเป็นเครื่องระลึกถึงต้นสาละคู่ในสวนของมัลลกษัตริย์
สถานที่ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ผูกสีมาตามพระบรมพุทธานุญาต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อวัดว่า
“วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์” พระราชทานนามพระพุทธรูป
องค์พระประธานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสยัมภูญาณ”
พร้อมด้วยพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวช
ฉัตร ๓ ชั้น ภาพพระมหาชนก ภาพพระราชกรณียกิจ
ตราสัญญลักษณ์ครองราชย์ ๕๐ ปี
ตราสัญญลักณ์สมโภชน์พระชนมายุ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.
เพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถ
ซึ่งเป็นมิ่งมงคลต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ยิ่ง


รูปภาพ

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย


รูปภาพ

เหล่าอุบาสก อุบาสิกา และคนงานชาวอินเดียท้องถิ่น
ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม แห่เทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำมาถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลจำนวน ๕๖ รูป
ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗


:b44: รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหามาจาก ::
http://www.gotoknow.org/posts/238751
http://www.wanramtang.com/ven-veerayut
http://learningpune.com/wp-content/uplo ... engbun.pdf
http://www.learners.in.th/blogs/posts/468152
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=venfaa&group=3
http://www.cmadong.com/board/index.php? ... =6097.1600
http://122.155.190.19/puthakun/download ... %B8%A5.pdf


:b8: :b8: :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ ::
ซึ่งบันทึกและเอื้อเฟื้อโดย คุณ Venfaa Aungsumalin
คุณปันน้ำใจ Pantip, คุณเอ ท่องถิ่นธรรม พระกรรมฐาน
และ facebook วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
http://www.painaima.com/board/index.php?topic=214.0
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page