ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

...ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศตัว! ว่าจะไม่มีจิตน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากพระพุทธเจ้า ..
ชาวพุทธควรเอาเยี่ยงอย่างประกาศตัว ตามสมเด็จพ่อเราไป ท่านทำให้เราดูแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
...ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้ว กับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาด จนตราบกว่าสิ้นชีวิต...
(เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖)
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page