ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บทสนทนาระหว่างพญามารกับพระพุทธเจ้าภายหลังทรงตรัสรู้

✲ บทสนทนาระหว่างพญามารกับพระพุทธเจ้าภายหลังทรงตรัสรู้ ✲
(จากส่วนหนี่งของภาพยนตร์เรื่อง "Little Buddha")

Mara: You who go where no one else will dare, will you be my god?
มาร:ท่านผู้ไปสู่ที่ๆไม่มีใครกล้าไป ท่านจะเป็นจ้าวแห่งเราได้หรือไม่เล่า?

Buddha: Architect, finally I have met you. You will not rebuild your house again.
พระพุทธเจ้า:ดูกรนายช่างเรือน ในที่สุด ตถาคตก็ได้พบท่านแล้ว แต่นี้สืบไปท่านจะทำเรือนให้ตถาคตอีกไม่ได้แล้ว

Mara: But I am your house, and you live in me.
มาร: แต่เราคือเรือนของท่าน ท่านอาศัยเราอยู่

Buddha: O lord of my own ego, you are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness.
พระพุทธเจ้า:โอ้ ... จ้าวแห่งอัตตานุทิฏฐิในตัวเรา ท่านเป็นมายาภาพโดยแท้ ท่านนั้นหามีอยู่จริงไม่ พระธรณีนี้จักเป็นสักขีพยานแห่งเรา

✑ แปล: ทิพย์ปัญญา 释聖達 @Wat_Benelux
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page