ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระอานนท์รับจีวรมากเพื่อนำไปแจกจ่าย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑- หน้าที่ 294
                              พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์
         วันหนึ่ง  หญิงเหล่านั้น  ฟังธรรมกถาของพระเถระแล้ว    เลื่อมใส
ได้กระทำการบูชาธรรมด้วยผ้าอุตราสงค์  ๕๐๐   ผืน.        อุตราสงค์ผืน
หนึ่ง ๆ ย่อมมีค่าถึง  ๕๐๐.    พระราชาไม่ทรงเห็นผ้าสักผืนหนึ่งของหญิง
เหล่านั้น  จึงตรัสถามว่า   " ผ้าอุตราสงค์อยู่ที่ไหน ?"
         พวกหญิง.   พวกหม่อมฉันถวายแล้วแด่พระผู้เป็นเจ้า.
         พระราชา.  พระผู้เป็นเจ้านั้น  รับทั้งหมดหรือ ?
         พวกหญิง.  เพคะ  รับ  (ทั้งหมด).
         พระราชาเสด็จเข้าไปหาพระเถระแล้ว   ตรัสถามความที่หญิงเหล่านั้น
ถวายผ้าอุตราสงค์     ทรงสดับความที่ผ้าอันหญิงเหล่านั้นถวายแล้ว     และ
ความที่พระเถระรับไว้แล้ว      จึงตรัสถามว่า      "ท่านผู้เจริญ   ผ้าทั้งหลาย
มากเกินไปมิใช่หรือ ?   ท่านจักทำอะไรด้วยผ้ามีประมาณเท่านี้ ?"
 พระเถระ.  มหาบพิตร  อาตมภาพรับผ้าไว้พอแก่อาตมภาพแล้ว  จัก
ถวายผ้าที่เหลือแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่า.
         พระราชา.  ภิกษุทั้งหลาย  จักทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไร ?
         พระเถระ.   เธอจักให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่าทั้งหลาย.
         พระราชา.  ภิกษุเหล่านั้นจักทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไร ?
         พระเถระ.   เธอจักทำให้เป็นผ้าปูนอน.
         พระราชา.   เธอจักทำผ้าปูนอนเก่าให้เป็นอะไร ?
         พระเถระ.   เธอจักทำให้เป็นผ้าปูพื้น.
         พระราชา.   เธอจักทำผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นอะไร ?
         พระเถระ.   ขอถวายพระพร  เธอจักทำให้เป็นผ้าเช็ดเท้า.
         พระราชา.   เธอจักทำผ้าเช็ดเท้าเก่าให้เป็นอะไร ?
         พระเถระ.   เธอจักโขลกให้ละเอียดแล้ว๑  ผสมด้วยดินเหนียวฉาบฝา.
         พระราชา.    ท่านผู้เจริญ    ผ้าทั้งหลายที่ถวายแด่พวกพระผู้เป็นเจ้า
จักไม่เสียหาย  แม้เพราะทำกรรมมีประมาณเท่านั้นหรือ ?
         พระเถระ.  อย่างนั้น  มหาบพิตร.
   พระราชาทรงเลื่อมใสแล้ว  รับสั่งให้นำผ้า  ๕๐๐  อื่นอีกมากให้ตั้ง
ไว้แทบบาทมูลของพระเถระแล้ว.
         ได้ยินว่า    พระเถระได้ผ้ามีค่าถึง  ๕๐๐   ซึ่งพระราชาทรงวางไว้
แทบบาทมูลถวายโดยส่วน  ๕๐๐  ถึง  ๕๐๐  ครั้ง,    ได้ผ้ามีค่าถึงพันหนึ่ง
ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วนพันหนึ่ง      ถึงพันครั้ง,
ได้ผ้ามีค่าถึงแสนหนึ่ง    ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วน
แสนหนึ่ง      ถึงแสนครั้ง.      ก็ชื่อว่าการนับผ้าที่พระเถระได้แล้วโดยนัย
เป็นต้นว่า  ๑-๒-๓-๔-๕-๑๐  ดังนี้ ย่อมไม่มี:  ได้ยินว่า  เมื่อพระ-
ตถาคตปรนิพพานแล้ว,    พระเถระเที่ยวไปทั่วชมพูทวีป    ได้ถวายบาตร
และจีวรทั้งหลาย    ซึ่งเป็นของ ๆ  ตนนั่นแล    แก่ภิกษุทั้งหลายในวิหาร
ทั้งปวงแล้ว.

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page