ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเกาะลังกา เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ ถึง ๓ ครั้ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเกาะลังกา ๓ ครั้งสาเหตุเพราะ เสด็จไปครั้งแรกเพื่อทรมานยักษ์ เสด็จไปทรมานพญานาคเป็นครั้งที่สอง เสด็จไปดับความเร่าร้อนที่เกาะลังกาเป็นครั้งที่สาม เพราะพระพุทธเจ้า พระธรรม ของพระองค์เป็นอจิณไตย ดังนั้นวิบากของผู้เลื่อมใสก็เป็นอจิณไตย

ก็ เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเกาะลังกา ถึง ๓ ครั้ง แม้ในคราวยังทรงพระชนม์อยู่ คือ คราวแรกเสด็จมาพระองค์เดียวเท่านั้น เพื่อทรมานยักษ์ ครั้นทรมานยักษ์แล้ว ทรงตั้งอารักขาที่เกาะตัมพปัณณิทวีป เสด็จรอบเกาะ ๓ รอบ ตั้งพระทัยว่า เมื่อเราปรินิพพานแล้ว ศาสนาของเรา จักประดิษฐานอยู่บนเกาะนี้
เสด็จครั้งที่สอง เสด็จพระองค์เดียวเหมือนกัน เพื่อต้องการทรมานพญานาคผู้เป็นลุงและหลานกัน ครั้นทรมานนาคเหล่านั้นแล้ว ได้เสด็จไป
ครั้ง ที่สาม เสด็จมามีภิกษุ ๕๐๐ รูป เป็นบริวาร ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ ณ ที่ตั้งมหาเจดีย์ ที่ตั้งถูปารามเจดีย์ ที่ประดิษฐานต้นมหาโพธิ์ ที่่ตั้งมุติงคณเจดีย์ ที่ตั้งฑีฆวาปีเจดีย์ และที่ตั้งกัลณิยเจดีย์ การมาโดยพระสรีรธาตุ คราวนี้ เป็นครั้งที่ ๔ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ความเห็นของผู้เขียน จะเห็นว่า เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใด พระพุทธองค์จะทรงมีอานุภาพเป็นพุทธคุณ ไปช่วยได้ทุกที่ ทุกแห่ง และช่วยได้สำเร็จทุกครั้ง ที่พระองค์ไปช่วยเหลือทุกข์มนุษย์ แต่ก็มีบางคราวที่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า วิบากกรรมของมนุษย์นั้นแรงมาก พระพุทธองค์ก็ทรงวางอุเบกขาเสีย
แม้ประเทศไทยในครั้งนี้ก็เช่นกัน หากมีการทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนา พระธรรม และพระสงฆ์เสียแล้ว บ้านเมืองก็คงไม่ดีขึ้น แต่กลับจะทรุดโทรมลงไปอีก ดังนั้น ขอให้พระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพรักของชาวพุทธ ผู้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เพื่อช่วยปลดเปลื้องบรรเทาทุกข์ของพี่ น้องประชาชนชาวไทยเถิด อย่ามัวแต่ว่าพระไม่ดีอยู่เลย...
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page