ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คล้ายบาตร


"คล้ายบาตร"
เมื่อเวลา 13.20 น. ได้ขุดพบวัตถุดินเผาคล้ายบาตร และเวลา 11.40 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2559 ในวันเดียวกัน คนงานของวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์, เนปาล ได้ขุดพบ แผ่นอิฐโบราณ ภายในบริเวณพื้นที่ขุดเป็นบริเวณที่จะสร้างกุฏิสงฆ์ ทั้งนี้ยังพบซากเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบริเวณสร้างวัดแห่งนี้อาจเป็นเขตพระราชวังกบิลพัสดุ์มาก่อน ทางวัดจึงได้เก็บรักษาไว้กับ ของโบราณชิ้นอื่นๆ ที่มีการขุดพบก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นหลักฐานการเรียนรู้แก่ผู้มาเยื่อน
.
เรื่องราวกบิลพัสดุ์นั้น เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล (มีมาก่อนพุทธเจ้า) คือสร้างโดยต้นตระกูลศากยะ คือพระราชตระกูลของพระพุทธองค์ ได้ก่อร่างสร้างมา แล้วก็เจริญรุ่งเรือง เรื่อยมาตามลำดับ จะมาเจริญสูงสุดก็คือในช่วง ที่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นกษัตย์เพราะเป็นช่วงที่ สิทธัตถะโพธิ์สัตว์ ได้อาศัยอยู่ เพราะพระเจ้าสุทโธทนะได้ ปฏิวัติเมืองครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้มหานครกบิลพัสดุ์มีแต่ความสวยงาม ยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์ ทำเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ให้มีจิตคิดจะออกบวช นครกบิลพัสดุ์จึงเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคนั้น

ภาพ,ข้อมูลข่าว: พระก้าว ปญฺญาทีโป วัดพระราชวังฯ เนปาล
สำนักงานข่าววัดไทยลุมพินี : รายงาน
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page