ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

มหาสถูปแห่งเกสเรีย สถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สถานที่แห่งนี้เก่าแก่มาก แต่พึ่งมีการค้นพบเมื่อไม่ถึง 20 ปีมานี่เอง ตั้งในปัจจุบันอยู่ห่างจากกุสินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ในเขตรัฐพิหาร
เป็นสถานที่ที่สําคัญเพราะเป็นที่เก็บบาตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี เมื่อครั้งพุทธกาลนั่นเองครับ
(เมื่อเทียบในสมัยพุทธกาลเป็นเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีและมัลละ)

ตามประวัติแล้ว  ในสมัยพุทธกาลตรงนี้เป็นที่อยู่ของพวกชาวกาลามโคตรหรือกา ลามชน อยู่ในแคว้นโกศล เป็นหมู่บ้านทางผ่านระหว่างเมือง พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จผ่านมาที่เกสปุตตนิคมและได้ทรงแสดงกาลามสูตร หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า เกสปุตตสูตร แก่กลุ่มคนเหล่านี้จนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา

เมื่อครั้งที่กองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณ พบว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต (เดิมสูงถึง 70 ฟุต) ซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณแห่งนี้กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดตามหลักฐานทางพระไตรปิฏกบอกไว้เกี่ยวกับเกสปุตตนิคมว่า

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปถึง นิคมของพวกกาลามะชื่อว่าเกสปุตตะ พวกชนกาลามโคตรชาวเกสปุตตนิคมได้ทราบว่าพระองค์เสด็จมาถึง ทั้งทราบกิตติศัพท์ แห่งพระพุทธคุณของพระองค์ จึงพากันไปเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับ และกราบทูลพระ องค์ว่าได้มีสมณพราหมณ์ที่มายังเกสปุตตนิคมนี้ ต่างก็พูดประกาศเฉพาะลัทธิของพวก ตน และพูดตำหนิลัทธิของพวกอื่น จึงมีความสงสัยว่า ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ควรแล้วที่ท่านจะสงสัย ท่านทั้งหลาย
อย่าได้ เชื่อถือ ตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา
อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำสืบ ๆ กันมา
อย่าได้เชื่อถือ โดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้
อย่าได้เชื่อถือ โดยอ้างตำรา
อย่าได้เชื่อถือ โดยเดาเอาเอง
อย่าได้เชื่อถือ โดยคาดคะเน
อย่าได้เชื่อถือ โดยความตรึกตามอาการ
อย่าได้เชื่อถือ โดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฏฐิของตัว
อย่าได้เชื่อถือ โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้
อย่าได้เชื่อถือ โดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมใดเป็นอกุศล มีโทษ ผู้รู้ติเตียน และการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์ เมื่อนั้น ท่านควรละธรรมเหล่านั้นเสีย "

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐  บรรทัดที่ ๔๙๓๐ - ๕๐๙๒.  หน้าที่  ๒๑๒ - ๒๑๘.ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Kesaria
http://keralamahabodhi.blogspot.com/p/kesariya-stupa.html
www.alittlebuddha.com
พระสูตรความย่อ เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร) ว่าด้วย ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง// คติธรรมนำชีวิต
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page