ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

กรณีธรรมกาย : 8 คำโกหกที่ ส. ศิวรักษ์ หลอกชาวพุทธ

ความเท็จในคำสัมภาษณ์ของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เรื่องพุทธศาสนา โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย


. . . 1 กรณีธรรมกาย กล่าวหาว่าประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ไม่ถอดธัมมชโยเพราะเป็นศิษย์-อาจารย์กัน ทั้งที่มติมหาเถรสมาคมในเรื่องไม่ถอดนี้ มีมาตั้งแต่ปี 2549 แล้ว มติล่าสุดปี 2558 เป็นเพียงการยืนยันมติเดิม

. . . 2 กล่าวหาว่าประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีรถยนต์หรู (พูดประสานเสียงกับ ‘พุดทะอิดสะหระ’ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน) ทั้งที่ตรวจสอบหลายหนแล้ว และเป็นการที่มีคนให้ เอามาทำพิพิธภัณฑ์ ไม่ได้เอามาใช้เองกรณีธรรมกาย ธรรมกาย

 . . . 3 เสนอให้ คสช. ยุบมหาเถรสมาคม (โปรดสังเกตการพูดจาที่ยอกย้อน) ในกรณีนี้ หน.คสช.จะใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมได้หรือ เพราะดูเป็นศิษย์ของพุดทะอิดสะหระ

กรณีธรรมกาย ธรรมกาย
. . . 4 ไม่ยอมให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติโดยยกตัวอย่างหญิงชาวคริสต์ว่าถูกเอา เปรียบ ทั้งที่ไม่เคยมีข่าวชาวพุทธบีฑาคนศาสนาอื่นในประเทศไทยเลย (ยกเว้นนับร้อยปีก่อนที่เป็นปฏิกิริยาจากการที่เขามาเผยแพร่ศาสนาแบบล่า อาณานิคม)

รณีธรรมกาย ธรรมกาย
. . . 5 กล่าวเลื่อนลอยไร้ความสัตย์จริง บอกว่าที่เมียนมา นายอูนุยอมให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจนชาติวุ่นวาย ต้องให้นายพลเนวินมายึดอำนาจการปกครอง เขายึดเพราะมีทุจริตและปัญหาชนกลุ่มน้อยต่างหากกรณีธรรมกาย ธรรมก

าย
. . . 6 กล่าวเลื่อนลอยไร้ความสัตย์จริง ว่า เพราะการที่ศรีลังกายอมให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จึงวุ่นวาย จนกระทั่งพระยิงนายกรัฐมนตรีเสียชีวิต พูดส่งเดช มั่วสุดๆ หลอกได้แต่คนที่ศรัทธาตนอย่างมืดบอดแต่ไร้ข้อมูลกรณีธร

รมกาย ธรรมกาย
. . . 7 กล่าวหาว่าพระสงฆ์เคลื่อนไหวเพราะความเห็นแก่ตัวทั้งที่การเมืองแทรกแซงสงฆ์ และสงฆ์ทั้งสองนิกายต่างเห็นด้วยที่จะให้รัฐบาลเสนอชื่อประธานคณะผู้ปฏิบัติ หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสังฆราชตามกฎหมายกรณีธรร

มกาย ธรรมกาย
. . . 8 พอไม่ใช่พระที่ตนอยากให้เป็นสังฆราช ก็ “ติเรือทั้งโกลน” บอกไม่จำเป็นต้องมีสังฆราช อยากเป็นสังฆราชเพราะจะได้เรียกคำราชาศัพท์ ต้องเสียเงินนับแสนในการนิมนต์พระราชาคณะกร

ณีธรรมกาย ธรรมกาย
. . . สุลักษณ์ก็แค่หุ่นเชิดอีกตัวที่ “พวกเขา” ใช้มาทำลายความสามัคคีของคนในชาติ อย่าหวังว่าพวกเขาจะสร้างความสามัคคีปรองดองขึ้นในชาติ พวกเขาต้องการให้แตกแยกกันมากที่สุด จะได้แบ่งแยกแล้วปกครองได้นานๆ

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page