ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สั้นๆ กระชับ การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ใครไม่เกี่ยวถอยไป!!

การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 
เสร็จสิ้นไปแล้ว สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ใครหน้าไหนมาขัดขวางคือ การทำสังฆเภท
คณะสงฆ์ในประเทศไทย เป็นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยจึงแบ่งการปกครองเป็น 2 นิกายด้วยกัน
เทียบทางโลกแล้วคือการแบ่งแผนกหน่วยงาน 
จะได้ดูแลสมาชิกของหน่วยงานของตนได้อย่างสะดวก 

  • นิกายแรกเรียกว่า มหานิกาย มีสมาชิก จำนวน 2 แสนกว่ารูป 
  • อีกนิกายเรียก ธรรมยุติ สมาชิกราว จำนวน 3 หมื่นกว่ารูป 
การปกครองคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย
จะมีพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ ได้รับการคัดเลือก
เพื่อเข้ามาอยู่ในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ที่เรียกว่า "มหาเถรสมาคม" หรือ มส.

พระเถระผู้บริหารสูงสุด มีสมเด็จพระราชาคณะ 
ฝั่งละ 4 รูป และมีสมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์

สมเด็จพระราชาคณะ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราช 
ต้องได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากมหาเถรสมาคม 
มิได้เกี่ยวกับพระภิกษุนอกเหนือจากมหาเถรสมาคมเลย

กรณีนี้เช่นเดียวกับการบวช นอกจากนาคผู้บวชแล้ว
ก็จะมีพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์
และพระคู่สวดแล้ว ห้ามไม่ให้พระภิกษุรูปใดเข้ามาภายในเขตพัทธสีมาเลย 

ฉะนั้น การเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงเป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมเท่านั้น!!!

ปีพ.ศ. 2559 นี้ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีออกพระเมรุ 
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ซึ่งในที่ประชุมนั้น มีสมเด็จวัดราชบพิตร สังกัดธรรมยุติกนิกาย
เป็นประธานในที่ประชุมมหาเถรสมาคมในครั้งนั้น
ทุกรูปพร้อมใจกัน เป็นสมานฉันท์ มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้เสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ต่อไป 
คือ เป็นผู้ปกครองของสงฆ์ทั้งมวล 
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมยุติหรือมหานิกายก็ตาม

ดังนั้น ใครไม่เกี่ยวก็ ถอยไป!!
นี่คือความจริงแท้ที่สุด
ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน 
พึงรับทราบและปฏิบัติตามพรบ.สงฆ์
อย่าได้หลงประเด็นใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดี 
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

คณะสงฆ์สมานฉันท์ 
เป็นอันหนึ่งเดียวกันอยู่แล้ว
และคุณเป็นใคร!!???? พระรูปใด???
 ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร 
จงถอยไปเสีย!!! หยุดทำสังฆเภท

หยุดรังควาน หยุดกระทำอันมิชอบ 
ด้วยวาจาอันหยาบคาย สบถ...!!
เพราะนั่นยิ่งแสดงอาการของผู้ที่มีความเลว
ยิ่งกว่าพระเทวทัตเสียอีก Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page