ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

Download หลักสูตรเปรียญ หนังสือหมวดเปรียญ ประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม

      Download หลักสูตรเปรียญ
 
หนังสือหมวดเปรียญ ประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม
 
           เล่ม
File Size (KB)
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๑
โดยไม่ต้อง unzip
ประโยค๑ - บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ
24
ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาคที่ ๒ นามและอัพพยศัพท์
51
ประโยค๑ - บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต
38
ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก์
47
ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์
36
ประโยค๑ - อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค ๑ - ๒
48
ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ
23
ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพยยศัพท์
93
ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณี สมาสและตัทธิต
79
๑๐
ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต
95
๑๑
ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์
100
๑๒
ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๑
176
๑๓
ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๒
191
๑๔
ประโยค๑ - ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์ (สำหรับเปรียญธรรมตรี)
161
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๒
โดยไม่ต้อง unzip
๑๕
ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
133
๑๖
ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค)
146
๑๗
ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค)
176
๑๘
ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค)
134
๑๙
ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑
194
๒๐
ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒
216
๒๑
ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓
253
๒๒
ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔
191
๒๓
ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑
157
๒๔
ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒
133
๒๕
ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๓
202
๒๖
ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔
131
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๓
โดยไม่ต้อง unzip
๒๗
ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปญฺจโม ภาโค)
109
๒๘
ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค)
162
๒๙
ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (สตฺตโม ภาโค)
142
๓๐
ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฺฐกถา (อฏฺฐโม ภาโค)
167
๓๑
ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕
165
๓๒
ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖
244
๓๓
ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗
212
๓๔
ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘
249
๓๕
ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๕
102
๓๖
ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๖
195
๓๗
ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๗
203
๓๘
ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๘
160
๓๙
ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล
259
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๔
โดยไม่ต้อง unzip
๔๐
ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
334
๔๑
ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑
177
๔๒
ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒
323
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๕
โดยไม่ต้อง unzip
๔๓
ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค)
437
๔๔
ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓
250
๔๕
ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔
222
๔๖
ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕
159
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๖
โดยไม่ต้อง unzip
๔๗
ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค)
549
๔๘
ประโยค๖ - สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค)
507
๔๙
ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ตติโย ภาโค)
349
๕๐
ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (จตุตฺโถ ภาโค)
450
๕๑
ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๑
214
๕๒
ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๒
157
๕๓
ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา
231
๕๔
ประโยค๖ - ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา
225
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๗
โดยไม่ต้อง unzip
๕๕
ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค)
553
๕๖
ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค)
492
๕๗
ประโยค๗ - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค)
480
๕๘
ประโยค๗ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ปฐโม ภาโค)
595
๕๙
ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
359
๖๐
ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒
358
๖๑
ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓
201
๖๒
ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
386
๖๓
ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒
400
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๘
โดยไม่ต้อง unzip
๖๔
ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค)
262
๖๕
ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค)
253
๖๖
ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค)
334
๖๗
ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑
176
๖๘
ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒
296
๖๙
ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑
248
๗๐
ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒
224
๗๑
ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑
364
๗๒
ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ)
282
๗๓
ประโยค๘ - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ปฐโม ภาโค)
381
๗๔
ประโยค๘ - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค)
311
๗๕
ประโยค๘ - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ตติโย ภาโค)
616
 
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\ประโยค๙
โดยไม่ต้อง unzip
๗๖
ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค)
488
๗๗
ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค)
569
๗๘
ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ตติโย ภาโค)
490
๗๙
ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา
255
๘๐
ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา
383
   
   
 
   
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page