ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก ปริเฉทที่๗–๙ อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั นเอก
ปริเฉทที ๗–๙
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
******************************
๑. ๑.๑พระมหากัสสปเถระประพฤติธุดงควัตรเพราะเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไร ? ๒๕๔๓
๑.๒ เมื(อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ท่านเป็นกำลังสำคัญแก่พระพุทธศาสนาอย่างไร ? ๒๕๔๓
๒. ๒.๑ คำว่า “ภทเทกรตโต ผู้มีราตรีเดียวอันเจริญ คือการปฏิบัติอย่างไร ? ๒๕๔๓
๒.๒ พระสาวกรูปใดได้รับการยกย่องว่าเห็นผู้ฉลาดอธิยายความย่อให้พิสดาร ? ๒๕๔๓
๓. ๓.๑ พระมหากัสสปะ เลิศในทางใด ? ๒๕๓๙
๓.๒ อุณาโลม คืออะไร ? ๒๕๓๖
๔. กิจท(ีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นปกตินั:น ๒๕๓๗
๔.๑ เรียกว่าอะไร มีกี(ประการ ?
๔.๒ จงบอกกิจนั:น ๆ มาให้ครบ ?
๕. ๕.๑ ปัญหาว่า “พระขีณาสพตายแล้วเป็นอะไร” ใครถามใคร ? ๒๕๔๓
๕.๒ พระศาสดาทรงพยากรณ์ปัญหาจบลงแล้ว มีผลอะไรเกิดแก่มาณพ ๑๖ คน ? ๒๕๔๓
๖ ๖.๑ ปัญหาว่า “หมู่มนุษย์ในโลกนี:เป็นอันมาก อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา” ดังนี:
ใครเป็นผู้ถาม ? ๒๕๔๒
๖.๒ ปัญหาข้อ ๖.๑ นั:น พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าอย่างไร ?๒๕๔๒
๗. ๗.๑ ปัญหาว่า “โลกมีอะไรผูกพันไว้ อะไรเป็นเคร(ืองสัญจรของโลกนั:น ท่านกล่าวว่านิพพาน ๆ ดังนี:
เพราะละอะไรได้” ดังนี: ใครเป็นผู้ถาม ? ๒๕๔๑
๗.๒ พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ปัญหานี:ว่าอย่างไร ? ๒๕๔๑
๘. ๘.๑ พราหมณ์พาวรี ผูกปัญหาให้ศิษย์กี(คน ไปทูลถามพระบรมศาสดาเพื(อประสงค์อะไร ? ๒๕๓๘
๘.๒ ใครทูลถามว่า “จะพิจารณาเห็นอย่างไร มัจจุราชจึงมองไม่เห็น”
และทรงพยากรณ์ว่าอย่างไร ?๒๕๓๘
๙. ๙.๑ พระปุณณมันตานีบุตรเกี(ยวข้องโดยชาติสกุลกับพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างไร ? ๒๕๓๙
๙.๒ พระปุณณมันตานีบุตร ดำรงตนอยู่ในธรรมก(ีประการ อะไรบ้าง ? ๒๕๓๙
๑๐. ๑๐.๑ ศิษย์เอกของพระอัญญาโกณฑัญญะคือใคร เลิศในทางไหน ? ๒๕๓๘
๑๐.๒ ฉัพพัณณรังสีคืออะไร บอกมาให้ครบ ? ๒๕๓๗
-------------------------------------------------------
เฉลยพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั นเอก
ปริเฉทที ๗–๙
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
-----------------------------------------
๑. ๑.๑ เพราะเห็นอำนาจประโยชน์ ๒ อย่าง คือ
๑. การอยู่เป็นสุขในบัดนี:ของตน
๒. เพื(ออนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลัง จะได้เป็นทิฏฐานุคติแห่งคนผู้มาเกิดในภายหลัง
เม(ือทราบว่า สาวกของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติอย่างนี: เขาจะได้ประพฤติตาม ซึ(งเป็น
ทางอำนายสุขแก่เขาเอง ฯ
๑.๒ ท่านได้เป็นประธานทำสังคายนาเป็นครั:งแรก ฯ
๒. ๒.๑ คือการปฏิบัติอย่างนี: คือเป็นผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั:งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วย
ความไม่ประมาท
๒.๒ พระมหากัจจายนะ ฯ
๓. ๓.๑ พระมหากัสสปะเลิศใน ๓ ทาง คือ
๑. อยู่ป่ าเป็นวัตร ๒. ใช้ผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร
๓. เที(ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
๓.๓ ขนท(ีขึ:นระหว่างคิ:วทั:งสอง ท่ามกลางหน้าผาก เวียนขวา
๔. ๔.๑ เรียกว่า พุทธกิจ มี ๕ ประการ
๔.๒ คือ ๑. เวลาเช้า เสด็จบิณฑบาต
๒. เวลาเย็น แสดงธรรม
๓. เวลาคํ(า ประทานโอวาทแก่ภิกษุ
๔. เวลาเที(ยงคืน แก้ปัญหาเทวดา
๕. เวลาใกล้รุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลกผู้ควรจะบรรลุธรรม ฯ
๕. ๕.๑ พระสารีบุตรถามพระยมกะ มีคำตอบว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที(ยง
ดับไปแล้ว ฯ
๕.๒ มีผลคือ มาณพ ๑๖ คน เว้นปิงคิยมาณพ ส่งใจไปตามธรรมเทศนามีจิตพ้นจากอาสวะไม่ถือ
มัน( ด้วยอุปาทาน ส่วนปิ งคิยมาณพเป็นแต่ได้ญาณเห็นในธรรม ฯ
๖. ๖.๑ ปุณณมาณพ เป็นผู้ทูลถาม ฯ
๖.๒ พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่า “หมู่มนุษย์เหล่านั:น อยากได้ของท(ีตนปรารถนาอาศัยของท(ีมี
ชราทรุดโทรม จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา” ฯ
๗. ๗.๑ อุทยมาณพเป็นผู้ทูลถาม ฯ
๗.๒ พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่า “โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว้ ความตรึกเป็นเครื(องสัญจร
ของโลกนั:น ท่านกล่าวว่า นิพพาน ๆ เพราะละตัณหาเสียได้ ฯ
๘. ๘.๑ ผูกปัญหาให้ศิษย์ ๑๖ คน เพื(อประสงค์จะสอบสวนให้แน่นอนว่า พระโอรสของศากยราชเสด็จ
ออกบรรพชา ปฏิญญาณพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามข่าวลือนั:น เป็นจริง
หรือไม่
๘.๒ โมฆราชมาณพ เป็นผู้กราบทูลถามปัญหาเช่นนั:น ทรงพยากรณ์ว่า ดูก่อนโมฆราช ท่านจง
เป็นผู้มีสติ ถอนอัตตานุทิฏฐิออกเสียแล้ว พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญทุกเมื(อเถิด
ท่านจะข้ามมัจจุราชเสียได้ ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี: มัจจุราชจะไม่เห็นท่านผู้พิจารณาเห็นโลก
ด้วยอาการอย่างนี: ฯ
๙. ๙.๑ เก(ียวข้องดังนี: คือ ท่านเป็นบุตรของนางพราหมณ์มันตานี ซึ(งเป็นพ(ีน้องหญิงของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ฯ
๙.๒ ดำรงมัน( อยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ คือ
๑. มักน้อย ๒. สันโดษ ๓. ชอบสงัด ๔. ไม่ชอบเก(ียวข้องด้วยหมู่
๕. ปรารภความเพียร ๖. สมบูรณ์ด้วยศีล ๗. สมบูรณ์ด้วยสมาธิ
๘. สมบูรณ์ด้วยปัญญา ๙. สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ
๑๐. สมบูรณ์ด้วยความรู้เห็นในวิมุตติ
๑๐. ๑๐.๑ ศิษย์เอกคือพระปุณณมันตานีบุตร ท่านเลิศในทางธรรมกถึก ฯ
๑๐.๒ รังสี ๖ คือ สีนิลเขียวสด ๑. สีเหลือง ๑, สีแดง ๑, สีขาว๑, สีหงสบาท๑,
(คือ สีปนเหลืองหรือสีแสด) และสีประภัสสร
--------------------------------------------
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page