ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ เอก หมวดที่ ๑ – ๘ ชุด ๑ อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ เอก
หมวดที ๑ – ๘ ชุด ๑
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
*********************
๑. ๑.๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต่อไปนี ตราขึ นในรัชกาลใด และใช้ถึงเม'ือใด ? ๒๕๓๙
๑.พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑
๒.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที' ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๓๕
๑.๒ ในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการปกครองคณะสงฆ์ ?๒๕๓๙
๒. ๒.๑ กรรมการมหาเถรสมาคมดำรงอยู่ในตำแหน่งได้คราวละก'ีปี ? ๒๕๔๓
๒.๒ ผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีกำหนดไว้อย่างไร ? ๒๕๔๓
๓. ๓.๑ ใครเป็นผู้แต่งตั งสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระสังฆราชทรงพ้นจากตำแหน่ง
ในกรณีใดบ้าง ? ๒๖๓๘
๓.๒ เมื'อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ? ๒๕๓๘
๔. ๔.๑ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมตั งอยู่ท'ีไหน ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาเถร
สมาคมจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื'อไร ? ๒๕๑๘
๕. ๕.๑ พระภิกษุจะไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ'งได้หรือไม่ อ้างมาตราประกอบด้วย ? ๒๕๔๔
๕.๒ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ. ศ.๒๕๐๕ (ฉบับที'๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนด
เจ้าคณะปกครองสงฆ์ไว้ก'ีชั นใครบ้าง ? ๒๕๔๒
๖. ๖.๑ มาตรา ๔๐ อธิบายศาสนสมบัติกลางไว้เป็นอย่างไร ? ๒๕๔๒
๖.๒ ศาสนสมบัติของวัดคืออะไร ? ๒๕๔๒
๗. ๗.๑ เจ้าอาวาสมีอำนาจตามมาตราไหน ความว่าอย่างไร ๒๕๓๙
๗.๒ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีตราไว้ในมาตราไหน ความว่าอย่างไร ? ๒๕๓๙
๘. ๘.๑ ปัจจุบันเราใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับไหน ? ๒๕๓๔
๘.๒ และในฉบับนั นมีมาตราไหนกำหนดโทษทั งปรับทั งจำ มีใจ
ความว่าอย่างไร ?๒๕๓๔
๙. ๙.๑ เจ้าพนักงาน ตามความในประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้แก่ใคร ?๒๕๔๔
๙.๒ ศาสนสมบัติมีกี'ประเภท ได้แก่ทรัพย์สมบัติเช่นไร ? ๒๕๔๑
๑๐. ๑๐.๑ เจ้าอาวาสจะโอนกรรมสิทธิFท'ีธรณีสงฆ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ'งได้หรือไม่ เพราะเหตุไร ? ๒๖
๑๐.๒ ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดท'ีถูกยุบเลิกนั น จะพึงตกได้แก่ใคร และควรแบ่งกัน
อย่างไรให้ตอบอ้างหลัก ? ๒๕๑๑
เฉลยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ เอก
หมวดที ๑ – ๘ ชุด ๑
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
*********************
๑. ๑.๑ ๑.พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ตราขึ นในรัชกาล
ที' ๕ ใช้มาถึง พ.ศ.๒๔๘๔
๒.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับท'ี ๒ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตราขึ นในรัชกาลท'ี ๙
ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
๑.๒ ในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ. ศ. ๒๕๐๕ และพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์( ฉบับที' ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นหลักในการปกครองคณะ
สงฆ์ เพราะโดยหลักการทั งสองฉบับนี เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ฉบับนี ตราขึ นเพ'ือ
ปรับปรุงฉบับแรกให้รัดกุมและเหมาะสมยิง' ขึ นเหมือนกับพุทธบัญญัติและอนุบัญญัติ
๒. ๒.๑ กรรมการมหาเถรสมาคมที'เป็นสมเด็จพระราชคณะไม่มีกำหนดเวลา ส่วนกรรมการมหาเถร
สมาคมท'ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั งดำรงอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
๒.๒ ตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมมีกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นอธิบดีกรมการศาสนา (โดยพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที'๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ ความว่า ให้
อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง
๓. ๓.๑ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที' ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ และสมเด็จพระสังฆราชทรงพ้นจาก
ตำแหน่งเมื'อ ๑.สิ นพระชนม์ ๒.พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
๓.ทรงลาออก ๔.ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก
๓.๒ เม'ือตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง มีวิธีปฏิบัติดังนี ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคมนำช'ือสมเด็จพระราชคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิFขึ นทูลเกล้าฯ เพ'ือ
ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
๔. ๔.๑ ตั งอยู่ท'ีกรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนาดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม
เมื'อพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา ก็เป็นอันพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๕. ๕.๑ ภิกษุจะไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ'งไม่ได้ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ๒๕๐๕ (ฉบับที' ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
๕.๒ กำหนดไว้ ๕ ชั น คือ
๑.เจ้าคณะใหญ่ ๒.เจ้าคณะภาค ๓.เจ้าคณะจังหวัด
๔.เจ้าคณะอำเภอ ๕.เจ้าคณะตำบล
๖. ๖.๑. ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ'งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ'ง
๖.๒. ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ'ง
๗. ๗.๑. เจ้าอาวาสมีอำนาจตามมาตรา ๓๘ ความว่า
๑.ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ'งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
๒.สั'งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ'งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
๓.สั'งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท'ีมีท'ีอยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือ
ให้ทำทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษ ในเม'ือบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั นประพฤติ
ผิดคำสั'งเจ้าอาวาส ซึ'งได้รับสั'งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคมข้อ
บังคับระเบียบ หรือคำสั'งของมหาเถรสมาคม
๗.๒. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีตราไว้ในมาตรา ๓๙ ความว่า
ในกรณีท'ีไม่มีเจ้าอาวาส หรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าท'ีได้ ให้แต่งตั งผู้รักษาการ
แทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอำนาจและหน้าที'เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส
การแต่งตั งรักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท'ีกำหนดไว้
ในกฎมหาเถรสมาคม
๘. ๘.๑. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับที' ๒ พ. ศ. ๒๕๓๕
๘.๒. มาตรา ๔๔ มีใจความว่า ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์ไทยอันก่อให้เกิดความเสื'อมเสียหรือ
ความแตกแยก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ทั งปรับทั งจำ
๙. ๙.๑. ได้แก่พระภิกษุซึ'งได้รับแต่งตั งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร
เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญา (มาตรา ๔๕)
๙.๒ ศาสนสมบัติมี ๒ ประเภท คือ
๑.ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ'งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ'ง
๒.ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ'ง
๑๐. ๑๐.๑ ไม่ได้, เพราะการโอนกรรมาสิทธิFท'ีธรณีสงฆ์ จะทำได้โดยพระราชบัญญัติเท่านั น ฯ
๑๐.๒ ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดท'ีถูกยุบเลิกนั น ให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลางจะแบ่ง
ให้ใครไม่ได้ อ้างหลักมาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฯ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page