ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ทำเนียบบุคคลสำคัญของแม่กองธรรมที่นักเรียนควรรู้จัก

ทำเนียบบุคคลสำคัญของแม่กองธรรมที่นักเรียนควรรู้จัก

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ คณะสงฆ์จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบ ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา และมีพระเถระที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงสืบมาตามลำดับ จำนวน ๗ รูป ดังรายนามต่อไปนี้

รูปที่ ๑ พระศาสนโศภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม

พ.ศ. ๒๔๗๐ พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม
ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวงทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๔๘๔

รูปที่ ๒ พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. ๒๔๘๖ พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ดำรงตำแหน่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา
(เมื่อลาสิกขาแล้ว ต่อมา ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๖ สมัยที่ ๑ ๓๑ ส.ค. ๒๔๘๙ - ๘ พ.ย. ๒๔๙๐
สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ - พ.ศ. ๒๔๙๑) ทำเนียบประธานสภาฯ และ ประวัติเพิ่มเติม (บุคคลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์-นายเกษม บุญศรี)

รูปที่ ๓ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. ๒๔๘๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระศรีสุธรรมมุนี ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๔๙๑

รูปที่ ๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม

พ.ศ. ๒๕๐๓ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม
ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมปาโมกข์ - พระพรหมมุนี ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๓๒

รูปที่ ๕ พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส

๒๕๓๒ พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส
ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๔๒

รูปที่ ๖ พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส

พ.ศ. ๒๕๓๒ พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส
ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๔๒

รูปที่ ๗ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร


พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมกวี - พระพรหมมุนี - ถึงปัจจุบัน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page