ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ เอก หมวดที่ ๕ - ๘ อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ เอก
หมวดที ๕ - ๘
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
*********************
๑. ๑.๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้วัดมีเท่า
ไร อะไรบ้าง ? ๒๕๔๒
๑.๒ ที ดินที เป็นสมบัติของวัดมีเท่าไร ? บอกมาให้ครบ ? ๒๕๔๒
๒. ๒.๑ มาตรา ๔๐ อธิบายศาสนสมบัติกลางไว้เป็นอย่างไร ? ๒๕๔๒
๒.๒ ศาสนสมบัติของวัดคืออะไร ? ๒๕๔๒
๓. ๓.๑ เจ้าอาวาสตามความหมายในมาตรา ๓๑ มีหน้าที ตามมาตราไหน ความว่าอย่างไร ? ๒๕๓๙
๓.๒ การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัตินั:นๆ ให้เป็นไปอย่างไร ? ๒๕๔๐
๔. ๔.๑ เจ้าอาวาสมีอำนาจตามมาตราไหน ความว่าอย่างไร ๒๕๓๙
๔.๒ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีตราไว้ในมาตราไหน ความว่าอย่างไร ? ๒๕๓๙
๕. ๕.๑ ผู้เป็นปาราชิกแล้วถือเพศคฤหัสถ์ ปิดบังความจริงกลับมาบวชอีกก็ดี ผู้ต้องปาราชิกแล้ว
ยังแต่งกายอย่างเพศบรรพชิตก็ดี ตามกฎหมายจะต้องโทษอย่างไร ตามมาตราไหน ?๒๕๓๕
๕.๒ และในมาตรานั:นมีใจความว่าอย่างไร ? ๒๕๓๕
๖. ๖.๑ ปัจจุบันเราใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับไหน ? ๒๕๓๔
๖.๒ และในฉบับนั:นมีมาตราไหนกำหนดโทษทั:งปรับทั:งจำ มีใจความว่าอย่างไร ?๒๕๓๔
๗. ๗.๑ ในกรณียุบยกเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดนั:นจะพึงตกแก่ใคร ? ๒๕๔๓
๗.๒ เจ้าอาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท ี ๒๔ ใครเป็นผู้แต่งตั:ง ?๒๕๔๓
๘. ๘.๑ เจ้าพนักงาน ตามความในประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ได้แก่ใคร ?๒๕๔๔
๘.๒ ศาสนสมบัติมีกี ประเภท ได้แก่ทรัพย์สมบัติเช่นไร ? ๒๕๔๑
๙. ๙.๑ พระราชบัญญัติท ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา ๓๑ ความว่าอย่างไร ? ๒๕๓๙
๙.๒ ถ้าวัดจำเป็นต้องสู้คดีในศาล เม ือคดีถึงท ีสุดแล้ว ปรากฏว่าฝ่ ายวัดแพ้คดี คู่กรณีขอร้องให้
ศาลบังคับให้ขายทอดตลาดท ีวัดหรือท ีธรณีสงฆ์มาชำระหนี:จะได้หรือไม่ ให้ตอบอ้างหลัก
ฐานมาด้วย ? ๒๕๓๓
๑๐. ๑๐.๑เจ้าอาวาสจะโอนกรรมสิทธJิท ีธรณีสงฆ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ งได้หรือไม่ เพราะเหตุไร ? ๒๖
๑๐.๒ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดท ีถูกยุบเลิกนั:น จะพึงตกได้แก่ใคร และควรแบ่งกันอย่างไร
ให้ตอบอ้างหลัก ? ๒๕๑๑
เฉลยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ เอก
หมวดที ๕ - ๘
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
*************************
๑. ๑.๑. วัดมี ๒ อย่าง คือ
๑.วัดที ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒. สำนักสงฆ์
๑.๒. ที ดินที เป็นของวัดมี ๓ ประเภท คือ
๑.ท ีวัด คือท ีซึ งตั)งวัด ตลอดจนเขตของวัดนั)น
๒.ท ีธรณีสงฆ์ คือท ีซึ งเป็นสมบัติของวัด
๓.ท ีกัลปนา คือท ีซึ งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา
๒. ๒.๑. ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ ง
๒.๒. ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ ง
๓. ๓.๑. เจ้าอาวาสมีหน้าที ตามมาตรา ๓๗ ความว่า
๑.บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
๒.ปกครองสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท ีมีอยู่ในวัด หรือพำนักอาศัยวัดนั)น
ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั ง
ของมหาเถรสมาคม
๓.เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
๔.ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล
๓.๒. ให้เป็นไปอย่างนี)คือ
๑.ศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอำนาจหน้าท ีของการศาสนา เพ ือการนี)ให้ถือว่ากรมการ
ศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั)นด้วย
๒.ศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที กำหนดในกฎกระทรวง
๔. ๔.๑. เจ้าอาวาสมีอำนาจตามมาตรา ๓๘ ความว่า
๑.ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
๒.สั งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
๓.สั งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท ีมีท ีอยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือ
ให้ทำทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษ ในเม ือบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั)นประพฤติ
ผิดคำสัง เจ้าอาวาส ซึ งได้รับสั งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคมข้อ
บังคับระเบียบ หรือคำสั งของมหาเถรสมาคม
๔.๒. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีตราไว้ในมาตรา ๓๙ ความว่า
ในกรณีที ไม่มีเจ้าอาวาส หรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าท ีได้ ให้แต่งตั)งผู้รักษาการแทน
เจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอำนาจและหน้าท ีเช่นเดียวกับเจ้าอาวาส การแต่งตั)ง
รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม
๕. ๕.๑. ทั)ง ๒ ประเภท จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ตามมาตรา ๔๓
๕.๒. มีใจความว่า
๑.ผู้ใดหมดสิทธCิจะได้รับบรรพชาอุปสมบทโดยต้องปาราชิกมาแล้ว แต่มารับบรรพชา
อุปสมบทโดยปิดบังความจริง
๒.ต้องปาราชิกแล้วไม่ละการแต่งกายเพศบรรพชิตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน
๖. ๖.๑. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับที ๒ พ. ศ. ๒๕๓๕
๖.๒. มาตรา ๔๔ มีใจความว่า ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์ไทยอันก่อให้เกิดความเสื อมเสียหรือ
ความแตกแยก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ทั)งปรับทั)งจำ
๗. ๗.๑. ให้ตกเป็นของศาสนสมบัติกลาง จะแบ่งให้ใครไม่ได้ (มาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๗.๒. สมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั)งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั)งเจ้า
อาวาสวัดราษฎร์
๘. ๘.๑. ได้แก่พระภิกษุซึ งได้รับแต่งตั)งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร
เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญา (มาตรา ๔๕)
๘.๒ ศาสนสมบัติมี ๒ ประเภท คือ
๑.ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ ง
๒.ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ ง
๙. ๙.๑ มาตรา ๓๑ มีความว่า “วัดมี ๒ อย่างคือ
๑.วัดที ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒.สำนักสงฆ์
ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทัว ไป” ฯ
๙.๒ ไม่ได้. เพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มาตรา ๓๕ บัญญัติไว้ว่า
ท ีวัดและท ีธรณีสงฆ์ เป็นทรัพย์สิ)นซึ งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ฯ
๑๐. ๑๐.๑ ไม่ได้, เพราะการโอนกรรมาสิทธCิท ีธรณีสงฆ์ จะทำได้โดยพระราชบัญญัติเท่านั)น ฯ
๑๐.๒ ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดท ีถูกยุบเลิกนั)น ให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลางจะแบ่ง
ให้ใครไม่ได้ อ้างหลักมาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฯ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page