ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ.เอก หมวดที่ ๓-๔ อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ.เอก
หมวดที ๓-๔
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
*********************
๑. ๑.๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนภูมิภาคไว้อย่างไร ?๒๕๔๔
๑.๒ พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมเมื.อทำผิดเช่นไร และได้รับนิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายใน
เวลาเท่าไร?๒๕๔๔
๒. ๒.๑ พระภิกษุจะไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนง.ึ ได้หรือไม่ อ้างมาตราประกอบด้วย ? ๒๕๔๔
๒.๒ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ. ศ.๒๕๐๕ (ฉบับที.๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดเจ้าคณะ
ปกครองสงฆ์ไว้ก.ีชัน; ใครบ้าง ? ๒๕๔๒
๓. ๓.๑ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที.๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ กำหนดความผิด
ของพระภิกษุไว้อย่างไร ?๒๕๔๑
๓.๒ คำว่า ไวยาวัจกร ตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
นัน; ได้แก่บุคคลเช่นไร ? ๒๕๒๙
*************************************************
เฉลยปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
หมวดที ๓–๔
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
**********************
๑. ๑.๑ ตามมาตรา ๒๑ แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคไว้ดังนี ; คือ
๑.ภาค ๒.จังหวัด ๓.อำเภอ ๔.ตำบล
ส่วนจำนวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที.กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
๑.๒ เมื.อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และนิคหกรรมที.จะลงโทษแก่ภิกษุจะต้องเป็น
นิคหกรรมตามพระธรรมวินัย ต้องสึกภายใน๒๔ชั.วโมง นับแต่เวลาที.ได้ทราบคำ
วินิจฉัยนัน;
๒. ๒.๑ ภิกษุจะไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ.งไม่ได้ ตามมาตรา ๒๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ๒๕๐๕ (ฉบับที.๒) พ.ศ.๒๕๓๕
๒.๒ กำหนดไว้ ๕ ชัน; คือ
๑.เจ้าคณะใหญ่ ๒.เจ้าคณะภาค ๓.เจ้าคณะจังหวัด
๔.เจ้าคณะอำเภอ ๕.เจ้าคณะตำบล
๓. ๓.๑ กำหนดความผิดไว้ว่า เม.ือภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนง.ึ ดังต่อไปนี ;
๑.ต้องคำวินิจฉัยในมาตรา ๒๕ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนัน;
๒.ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ
๓.ไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหนง.ึ
๔.ไม่มีวัดอยู่เป็นหลักแหล่ง
ให้ภิกษุนัน; สละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการท.ีกำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
พระภิกษุต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรค๒ ต้องสึกภายใน ๓วันนับตัง; แต่ได้
ทราบคำวินิจฉัย
๓.๒ ได้แก่คฤหัสถ์ได้รับแต่งตัง; ให้มีหน้าท.ีเบิกจ่ายนิตยภัต มีอำนาจหน้าท.ีดูแลรักษา จัด
การทรัพย์สินของวัด ความที.เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ
…………………………………………………….
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page