ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

แบบฟอร์มการเขียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรมชั้นเอก


แบบฟอร์มการเขียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรมชั้นเอก

เลขที่…….

ประโยคนักธรรมชั้น………

วิชา……………………………….

สอบในสนามหลวง

วันที่…….เดือน…………………...……………


oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
บัดนี้จักได้บรรยายขยายความตามธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไว้    เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมสืบไป
        อธิบายความว่า (หรือใช้ อธิบายว่า,ดำเนินความว่า ก็ได้)...................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................นี้สมด้วยภาษิตที่มาใน....................................ความว่า
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
        อธิบายความว่า (หรือใช้ อธิบายว่า,ดำเนินความว่า ก็ได้)...................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................นี้สมด้วยภาษิตที่มาใน....................................ความว่า
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
อธิบายความว่า (หรือใช้ อธิบายว่า,ดำเนินความว่า ก็ได้)....................................................
....................................................นี้สมด้วยภาษิตที่มาใน....................................ความว่า
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
อธิบายความว่า (หรือใช้ อธิบายว่า,ดำเนินความว่า ก็ได้)...........................................................
……………………………………………………………………………………………………………
        สรุปความว่า (หรือใช้ รวมความว่า,ประมวลความว่า ก็ได้)...................................................
......................................................................................................................................................
สมด้วยภาษิตที่ได้ลิขิตไว้    เบื้องต้นว่า
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
มีอรรถาธิบายดังได้พรรณามาด้วยประการฉะนี้.
**(ต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย ๓ หน้าขึ้นไป)
** (ต้องมีกระทู้มารับ ๓ กระทู้)

ส่วนต่างๆ ของโครงร่างกระทู้        . การเขียนหัวกระดาษ     . กระทู้ตั้ง  
                                        . คำนำและเนื้อเรื่องและ    ๔. กรทู้รับ
                                                ๕. สรุปความกระทู้              ๖. กระทู้ตั้ง


แนวการให้คะแนน วิชากระทู้ธรรม  นักธรรมและธรรมศึกษา

() แต่งได้ตามกฏ  ( เขียนให้ได้ความยาว  หน้ากระดาษขึ้นไป  เว้นบรรทัด)
() อ้างกระทู้ได้ตามกฏ  (กระทู้รับ ข้อ  และบอกชื่อที่มาของกระทู้รับด้วย)
() เชื่อมกระทู้ได้ดี  (อธิบายกระทู้ตั้งกับกระทู้รับ ให้มีเนื้อความสัมพันธ์กันสมกับที่ยกกระทู้รับมาอ้าง)
() อธิบายความสมกับกระทู้ที่ตั้งไว้  (อธิบายไม่หลุดประเด็นของกระทู้ตั้ง)
() ใช้สำนวนสุภาพเรียบร้อย
() สะกดคำ/การันต์ ถูกเป็นส่วนมาก
() สะอาดไม่เปรอะเปื้อน
 
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page