ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ.เอก หมวดที่ ๑–๔ อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

ปัญหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ.เอก
หมวดที ๑–๔
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
****************************
๑. ๑.๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต่อไปนี ตราขึน ในรัชกาลใด และใช้ถึงเม'ือใด ? ๒๕๓๙
๑.พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑
๒.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที' ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๓๕
๑.๒ ในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการปกครองคณะสงฆ์ ?๒๕๓๙
๒. ๒.๑ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กำหนดองค์ประกอบของมหาเถร
สมาคมไว้อย่างไร ? ๒๕๔๔
๒.๒ มหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที'อย่างไร ตอบเพียง ๒ ข้อ ? ๒๕๔๔
๓. ๓.๑ กรรมการมหาเถรสมาคมดำรงอยู่ในตำแหน่งได้คราวละก'ีปี ? ๒๕๔๓
๓.๒ ผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีกำหนดไว้อย่างไร ? ๒๕๔๓
๔. ๔.๑ องค์กรปกครองสูงสุดคือใคร ใครเป็นประธาน ? ๒๕๔๒
๔.๒ ในกฎมหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการหมายถึงใคร ได้แก่ใครบ้าง ? ๒๕๔๑
๕. ๕.๑ ใครเป็นผู้แต่งตัง สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระสังฆราชทรงพ้นจากตำแหน่ง
ในกรณีใดบ้าง ? ๒๖๓๘
๕.๒ เมื'อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ? ๒๕๓๘
๖. ๖.๑ กฎมหาเถรสมาคม กำหนดพระอุปัชฌาย์ไว้ก'ีประเภท แต่ละประเภทใครเป็นผู้แต่งตัง ? ๒๕๔๑
๖.๒ ภิกษุได้รับแต่งตัง ให้เป็นผู้ปกครองในเขตปกครองนัน ๆ มีช'ือเรียกว่าอย่างไร ? ๒๕๒๕
๗. ๗.๑ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมตัง อยู่ท'ีไหน ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม
จะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื'อไร ? ๒๕๑๘
๘. ๘.๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนภูมิภาคไว้อย่างไร ?๒๕๔๔
๘.๒ พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมเมื'อทำผิดเช่นไร และได้รับนิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายใน
เวลาเท่าไร?๒๕๔๔
๙. ๙.๑ พระภิกษุจะไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนง'ึ ได้หรือไม่ อ้างมาตราประกอบด้วย ? ๒๕๔๔
๙.๒ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ. ศ.๒๕๐๕ (ฉบับที'๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดเจ้าคณะ
ปกครองสงฆ์ไว้ก'ีชัน ใครบ้าง ? ๒๕๔๒
๑๐. ๑๐.๑ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที'๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ กำหนดความผิด
ของพระภิกษุไว้อย่างไร ?๒๕๔๑
๑๐.๒ คำว่า ไวยาวัจกร ตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
นัน ได้แก่บุคคลเช่นไร ? ๒๕๒๙
เฉลยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น.ธ. เอก
หมวดที ๑ -๔
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
*********************
๑. ๑.๑ ๑.พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ตราขึน ในรัชกาล
ที' ๕ ใช้มาถึง พ.ศ.๒๔๘๔
๒.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับท'ี ๒ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตราขึน ในรัชกาลท'ี ๙
ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
๑.๒ ในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ. ศ. ๒๕๐๕ และพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์( ฉบับที' ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นหลักในการปกครองคณะ
สงฆ์ เพราะโดยหลักการทัง สองฉบับนี เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ฉบับนีต ราขึน เพ'ือ
ปรับปรุงฉบับแรกให้รัดกุมและเหมาะสมย'ิงขึน เหมือนกับพุทธบัญญัติและอนุบัญญัติ
๒. ๒.๑ องค์ประกอบของมหาเถรสมาคม กำหนดไว้ดังนี
สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชคณะซึ'งสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต่งตัง มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ รูป เป็นกรรมการ
๒.๒ มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าท'ีอย่างนี ( ตอบเพียง๒ข้อ)
๑.ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
๒.ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
๓.ควบคุมและการสาธารณะ ส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
๔.รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
๕.ปฏิบัติหน้าท'ีอ'ืนๆตามท'ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินีห รือกฎหมายอ'ืน
๓. ๓.๑ กรรมการมหาเถรสมาคมที'เป็นสมเด็จพระราชคณะไม่มีกำหนดเวลา ส่วนกรรมการมหาเถร
สมาคมท'ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตัง ดำรงอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
๓.๒ ตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมมีกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นอธิบดีกรมการศาสนา (โดยพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที'๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ ความว่า ให้
อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง
๔. ๔.๑ องค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดได้แก่มหาเถรสมาคม สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ
ปริณายกเป็นประธาน
๔.๒ พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองสงฆ์ ได้แก่
๑.เจ้าคณะใหญ่ ๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
๓.เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด
๔.เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
๕.เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล
๖.เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๕. ๕.๑ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที' ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ และสมเด็จพระสังฆราชทรงพ้นจาก
ตำแหน่งเม'ือ ๑.สิน พระชนม์ ๒.พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
๓.ทรงลาออก ๔.ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก
๕.๒ เม'ือตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง มีวิธีปฏิบัติดังนีใ ห้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคมนำช'ือสมเด็จพระราชคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิขJ ึน ทูลเกล้าฯ เพ'ือ
ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
๖. ๖.๑ กำหนดพระอุปัชฌาย์ไว้ ๒ ประเภท คือ
๑.พระอุปัชฌาย์สามัญ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์ท'ีได้รับแต่งตัง จากเจ้าคณะใหญ่
๒.พระอุปัชฌาย์วิสามัญ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์ท'ีได้รับแต่งตัง จากสมเด็จพระสังฆราช
๖.๒ ผู้ปกครองสงฆ์ทุกระดับเรียกว่า “ พระสังฆาธิการ ” เรียกตามเขตปกครองนัน ๆ ว่า
เจ้าคณะ เช่น เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
๗. ๗.๑ ตัง อยู่ท'ีกรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนาดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม
เมื'อพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา ก็เป็นอันพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการมหาเถร
สมาคม
๘. ๘.๑ ตามมาตรา ๒๑ แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคไว้ดังนี คือ
๑.ภาค ๒.จังหวัด ๓.อำเภอ ๔.ตำบล
ส่วนจำนวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที'กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
๘.๒ เมื'อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และนิคหกรรมที'จะลงโทษแก่ภิกษุจะต้องเป็น
นิคหกรรมตามพระธรรมวินัย ต้องสึกภายใน ๒๔ ชั'วโมง นับแต่เวลาที'ได้ทราบคำ
วินิจฉัยนัน
๙. ๙.๑ ภิกษุจะไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ'งไม่ได้ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ๒๕๐๕ (ฉบับที' ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
๙.๒ กำหนดไว้ ๕ ชัน คือ
๑.เจ้าคณะใหญ่ ๒.เจ้าคณะภาค ๓.เจ้าคณะจังหวัด
๔.เจ้าคณะอำเภอ ๕.เจ้าคณะตำบล
๑๐. ๑๐.๑ กำหนดความผิดไว้ว่า เม'ือภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนง'ึ ดังต่อไปนี
๑.ต้องคำวินิจฉัยในมาตรา ๒๕ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนัน
๒.ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ
๓.ไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหนง'ึ
๔.ไม่มีวัดอยู่เป็นหลักแหล่ง
ให้ภิกษุนัน สละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการท'ีกำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
พระภิกษุต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรค ๒ ต้องสึกภายใน ๓ วัน นับตัง แต่ได้
ทราบคำวินิจฉัย
๑๐.๒ ไวยาวัจกร ได้แก่คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตัง ให้มีหน้าท'ีเบิกจ่ายนิตยภัต มีอำนาจหน้าท'ีดูแลรักษา
จัดการทรัพย์สินของวัด ตามที'เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ
***************************
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page